Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

 • Loga Funduszy

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2015-03-25
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2015-03-25 14:11
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:29

Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza

Projekt „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło  Grudziądza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

Nazwa Projektu: Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło  Grudziądza

Nazwa Beneficjanta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania

W dniu 27 lutego 2015 r. Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego zawarł ze Spółką Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia umowę o dofinansowanie Projektu pn.: „Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza”. Dofinansowanie pochodzi ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa: 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych, Schemat: Edukacja ekologiczna.

Zakres rzeczowy inwestycji 

Przedmiotem Projektu jest budowa budynku przeznaczonego na Centrum Edukacji Ekologicznej oraz cele administracyjne Zakładu Gospodarki Odpadami wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu.  Dofinansowanie obejmuje wyłącznie część budynku przeznaczoną na działalność edukacyjną.

Cel inwestycji

Celem inwestycji jest wybudowanie Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza i prowadzenie w nim działalności edukacyjnej z zakresu ekologii, ochrony środowiska, racjonalnego użytkowania środowiska. Działalność Centrum Edukacji Ekologicznej zostanie skierowana do wszystkich osób zainteresowanych bez względu na wiek, płeć, miejsce zamieszkania, poziom niepełnosprawności. Edukacją ekologiczną objęte zostaną zwłaszcza dzieci z przedszkoli, szkół podstawowych, a także młodzież ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Miasta i Gminy Grudziądz oraz gmin ościennych.

W programie edukacyjnym Centrum planuje się zorganizowanie spotkań, wykładów, pogadanek na temat ochrony środowiska ze szczególnym nastawieniem na racjonalne gospodarowanie odpadami, segregowanie odpadów u źródła. Dla najmłodszych przewiduje się prowadzenie zabaw ekologicznych, których głównym celem będzie przekazywanie
w prostej formie głównych problemów związanych z gospodarką odpadową oraz sposobów ich rozwiązywania. Zaplanowano także konkursy ekologiczne, zajęcia techniczne, na których podopieczni będą poznawać metody ponownego wykorzystywania odpadów nadając
im „drugie życie” poprzez wykonywanie zabawek, gadżetów itp. z surowców wtórnych. Przy okazji wizyty w Centrum będzie można zwiedzić nowoczesny Zakład Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza i zapoznać się z technologią sortowania i kompostowania odpadów i produktami finalnymi, jak również zasadami funkcjonowania Zakładu oraz Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Centrum będzie obiektem całorocznym otwartym dla wszystkich zainteresowanych, którzy będą mogli, po uprzednim ustaleniu dogodnego terminu, skorzystać bezpłatnie z jego oferty edukacyjnej.

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 1 621 133,23 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 398 500,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 338 725,00 PLN
Poziom dofinansowania: 85% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

Okres realizacji Projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie realizacji Projektu:  01.08.2014 r.
zakończenie
realizacji Projektu: 30.09.2015 r. 

 

Zamówienia udzielone w ramach Projektu

Poniżej zamieszczono treść ogłoszeń o udzieleniu zamówień na roboty budowlane realizowane w ramach Projektu.

drukuj (Budowa Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie koło Grudziądza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2015-03-25
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2015-03-25 14:28
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:30

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2015-03-25
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2015-07-29 15:26
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:30

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15019
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:02:13