Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2011-01-21 11:27

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego EFRR (European Regional Development Fund – ERDF) został utworzony  w 1975 roku jako reakcja na coraz głębsze rozbieżności w rozwoju regionów Wspólnoty Europejskiej. Zgodnie z art. 160 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską Fundusz ma na celu przyczynianie się do korygowania podstawowych dysproporcji regionalnych we Wspólnocie poprzez udział w rozwoju i dostosowaniu strukturalnym regionów opóźnionych w rozwoju oraz w przekształcaniu upadających regionów przemysłowych

Działalność Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego koncentruje się na następujących dziedzinach:
- inicjatyw na rzecz rozwoju lokalnego oraz zatrudnienia, jak też działalności średnich i małych przedsiębiorstw,
- rentownych inwestycji produkcyjnych umożliwiających tworzenie lub utrzymywanie trwałego zatrudnienia,
- infrastruktury,
- rozwoju turystyki oraz inwestycji w dziedzinie kultury,
- ochrony i poprawy stanu środowiska,  
- rozwoju społeczeństwa informacyjnego.

Szczegółowe informacje nt. EFRR dostępne są na stronie internetowej: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/EUROPEJSKI+FUNDUSZ+ROZWOJU+REGIONALNEGO/ 

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2011.01.18
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2011-01-18 11:56
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-18 12:04

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Województwa  Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 jest jednym z 16 programów regionalnych dla realizacji Strategii Rozwoju Kraju na lata 2007 – 2015 i Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007 – 2013 w zakresie polityki wzrostu konkurencyjności i wyrównywania szans rozwojowych planowanych przez samorządy województwa.

Za realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 odpowiedzialna jest Instytucja Zarządzająca - Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Program jest finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, publicznych środków krajowych i środków prywatnych.

Celem głównym Regionalnego Programu OperacyjnegoWojewództwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2007-2013 jest tworzenie warunków dla poprawy konkurencyjności województwa oraz spójności społeczno-gospodarczej i przestrzennej jego obszaru, to jest stanowienie w nim warunków dla dynamicznego rozwoju społeczno – gospodarczego, wzrostu potencjału i efektywności gospodarowania, kreowanie zdolności do skutecznej gospodarczej rywalizacji z otoczeniem przy respektowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

 
Cele szczegółowe Programu to:

 1. Zwiększenie atrakcyjności województwa kujawsko-pomorskiego jako obszaru aktywności gospodarczej, lokalizacji inwestycji, jako obszaru atrakcyjnego dla zamieszkania i wypoczynku zarówno dla mieszkańców regionu, jak i turystów.
 2. Zwiększenie konkurencyjności gospodarki regionu.
 3. Poprawa poziomu i jakości życia mieszkańców.

Cele programu będą realizowane poprzez ukierunkowane działania określane jako osie priorytetowe.

 

W ramach RPO WK-P 2007 -2013 wyróżnia się 8 osi priorytetowych

Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Oś priorytetowa 3. Rozwój infrastruktury społecznej

Oś priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego

Oś priorytetowa 5. Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw

Oś priorytetowa 6. Wsparcie rozwoju turystyki

Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy

Oś priorytetowa 8. Pomoc techniczna

 

Oś priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska

Celem osi priorytetowej jest poprawa jakości środowiska przyrodniczego, jego racjonalne kształtowanie i zachowanie zasobów naturalnych dla polepszenia warunków życia mieszkańców i stanowienia korzystnych warunków dla rozwoju gospodarki, przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju.

Działania w ramach osi
2.1. Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej
2.2. Gospodarka odpadami

2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza
2.4. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
2.5. Rozwój infrastruktury bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska
2.6. Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych

 

Szczegółowe informacje nt. RPO WK-P 2007 -2013 dostępne są na stronach internetowych:

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/o-programie.html

http://www.mojregion.eu/regionalny-program-operacyjny-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/wazne-dokumenty/dokumenty-programowe/regionalny-program-operacyjn.html

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2011.01.21
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2011-01-21 10:41
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2011-01-21 11:05

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, Kierownik Biura Obsługi Zarządu, ul.Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504919, e-mail: pazdzior@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2236
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2019-08-23 11:43

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493817
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl