Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Kontrola Laboratorium Centralnego MWiO przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Grudziądzu

Dnia 15 lutego 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Laboratorium Centralnym Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu przez upoważnionego pracownika Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: nadzoru nad warunkami pracy oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin, a także w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Laboratorium Centralnym Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                      Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-02-17
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-02-17 11:55

KOntrola Oczyszczalni Ścieków przez Państwową Straż Pożarną w Grudziądzu

Dnia 26 stycznia 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza przez upoważnionych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

 Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

 Nie stwierdzono naruszenia wymagań.

                                                                        Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-02-07
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-02-07 13:47

Kontrola Składowiska Odpadów w Zakurzewie przez Urząd Gminy Gruta

Dnia 20 października 2022 r. została przeprowadzona kontrola w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez upoważnionego pracownika Panią Martę Twardochleb – inspektora Urzędu Gminy Gruta. 

 Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków wykonania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                     Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-10-21 13:44

kontrola w ZGO Zakurzewo

W dniu 25 maja 2022 r. została przeprowadzona kontrola w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego.

Zakres przedmiotowy I kontroli dotyczył: użytkowania budynku zadaszonej kompostowni na działkach nr 412/1 i 411/2

Zakres przedmiotowy II kontroli dotyczył: użytkowania hali sortowni i hali przyjęć

W w/w kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                              Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-06-02 09:39

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu

Dnia 31 marca 2022 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o.  w Grudziądzu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył oceny przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie wodociągu miejskiego w Grudziądzu.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag.

                                                                               Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-04-20 07:18

Kontrola Przepompowni Ścieków na ul. Waryńskiego

W dniu 21 grudnia 2021 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o.  w Grudziądzu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu  w przepompowni przy ul. Waryńskiego 115 w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył nadzoru nad warunkami oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w przepompowni przy ulicy Waryńskiego 115 w Grudziądzu w tym sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji
nr 282/N.HP/21 z dnia 09.08.2021 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag.

 

                                                                                Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwan Zwolińska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-01-03 11:45

Kontrola ZGO Zakurzewo przez Wójta Gminy Rogóźno

Termin kontroli:        23-24.11.2021 r.

Organ kontrolujący: Wójt Gminy Rogóźno

Zakres kontroli:         Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, tj. ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych).

Wyniki kontroli:        Nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag.

                                                                       Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-11-26 09:31

Kontrola ZGO Zakurzewo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Termin kontroli:        15.10.2021r.

Organ kontrolujący:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Zakres kontroli:          Prawidłowość wprowadzenia do obrotu oraz jakości nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "Nawóz WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin

Wyniki kontroli:         Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sprawozdaniu z badań nr NO/105/2021 z dnia 10.11.2021r.  Próbka ogranicznego środka poprawiającego właściwości gleby spełnia wymagania jakościowe w badanym zakresie.

                                                                               Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-11-26 09:28

Kontrola odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy miasto Grudziądz

W dniu 26.08.2021 r. została przeprowadzona kontrola za pośrednictwem upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu, w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów prawa w zakresie prowadzonej działalności związanej z odbieraniem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy - miasto Grudziądz.
Kontrola w tym samym dniu została zakończona.
W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag. 

                                                              Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-08-27
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-08-29 19:23

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody Hallera

Termin kontroli – 16 sierpnia 2021 roku

Organ kontrolujący:

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu

Obiekt kontroli:

Stacji Uzdatniania Wody, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz

Zakres kontroli:

 1. Kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych,
 2. Rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej.

Wyniki kontroli:                    

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2021-08-23
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-08-23 19:18
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-08-23 19:19

Kontrola ZGO Zakurzewo

Termin kontroli:      12.08.2021 r.

Organ kontrolujący:  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w

Grudziądzu           

Przedmiot kontroli:  Nadzór nad warunkami pracy oraz

stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Zakładzie Gospodarki

Odpadami w Zakurzewie, w tym sprawdzenie wykonania

obowiązków wynikających z decyzji nr 232/N.HP/21 z dnia 15 lipca 2021 r. 

Wyniki kontroli: Obowiązki wynikające z decyzji nr

232/N.HP/21 z dnia 15 lipca 2021 r. zostały wykonane w całości -

przeprowadzono badania i pomiary czynników szkodliwych dla   zdrowia na

stanowiskach pracy w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Pomiary

zostały przeprowadzone przez Laboratorium Oceny Środowiska Pracy PSSE  w      Grudziądzu, co

dokumentuje sprawozdanie z badań nr 12/S/G/21/LHP z dnia 12 lipca 2021 r.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-08-17
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-08-18 15:30

Kontrola Przepompowni Ścieków na ul. Waryńskiego

Informacja o kontroli:

W dniu 07 lipca 2021 roku w Spółce przeprowadzono kontrolę przez pracowników upoważnionych przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu na podstawie upoważnień nr KSU/36/21, 484/2021 oraz KSU/36/21, 520/2021.

Zakres przedmiotowy kontroli:

Nadzór nad warunkami oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w przepompowni przy ulicy Waryńskiego 115 w Grudziądzu.

Wyniki kontroli:

Kontrola ustaliła następujące nieprawidłowości:

 • Brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia na stanowiskach pracy operatorów przecinarki do asfaltu, młota pneumatycznego oraz operatora zagęszczarki;
 • W ocenie ryzyka zawodowego związanego z narażeniem pracowników na hałas nie uwzględniono  szczegółowych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawnych. 

Termin usunięcia nieprawidłowości ustalono na 31 października 2021r.

                                                                                 Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-07-07
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-07-19 13:24

Kontrola zbiorników wody Strzemięcin ulica Jackowskiego 52

W dniu 22.06.2021 r. -  Pani Paulina Czaczkowska – Młodszy Asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi KSU 2/21, upoważnienie jednorazowe 449/2021 i Pan Dariusz Szawliński – Asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi KSU 12/21, upoważnienie jednorazowe 448/2021 przeprowadzili kontrolę obiektu w Przepompowni terenowej, zbiorniki wodne, ul. Jackowskiego 52.

Zakres kontroli:

Ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Przepompowni terenowej, zbiorników wodnych przy ul. Jackowskiego 52 w Grudziądzu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-06-24
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-06-25 12:02
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 12:04

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniach 02.06.2021 r. - 08.06.2021 r. -  Pani Amelia Kurzyńska starszy asystent oraz Agata Kalinowska młodszy asystent na wniosek Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej   w Grudziądzu przeprowadziły kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie  w zakresie nadzoru nad warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin.

Stwierdzone nieprawidłowości podczas kontroli:

- Brak aktualnych badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w zakładzie pracy.

Termin usunięcia nieprawidłowości ustalony został na dzień 31 lipca 2021 r.

                                                                               Iwona Zwolińska

 

Nieprawidłowości zostały usunięte w dniu 22.06.2021 r. co stwierdza protokół nr 12/S/G/21/LUP

                                                                              Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-06-21
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-06-21 11:37
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2021-06-25 11:57

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniu 20 listopada 2019 roku - młodszy asystent Sekcji Nadzoru n/Ob. Komunalnymi - pani Natalia Stępnicka za wniosek Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu przeprowadziła kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz w zakresie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. Uwag nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                                            Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2019-11-21
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2019-12-17 13:04
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 11:39

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniu 4 grudnia 2019 roku - przedstawiciel mł. bryg. Rafał Rusoń - kierownik sekcji kontrolno-rozpoznawczej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu przeprowadził kontrolę Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz przeprowadził rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Uwag nie stwierdzono. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                                     Bartosz Herzke

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2019-12-05
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2019-12-17 13:00
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-19 11:39

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, tel. +48 694 410 935

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12390
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-02-17 11:55:10