Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Kontrola ZGO Zakurzewo przez Urząd Gminy Rogóźno

W dniu 28 listopada 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez upoważnionych pracowników Urzędu Gminy Rogóźno.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył:

 • przestrzegania przepisów z zakresie ochrony środowiska, tj. ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
 • przestrzegania zapisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-12-07
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-12-07 12:38

W dniach 05 września 2023 r. oraz 08 września 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez upoważnionych pracowników Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: nadzoru nad warunkami pracy oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin, a także w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, ocena stanu sanitarno-higienicznego oraz zabezpieczenia zakładu przed szkodnikami, gryzoniami, insektami.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-09-13
 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego BIP
  data publikacji: 2023-09-13 13:24

W dniu 11 września 2023 r. została przeprowadzona kontrola sprawdzająca w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez upoważnionego pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli sprawdzającej dotyczył:

Wykonania zaleceń w zakresie oceny dostosowania zakładów przekształcających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w biogaz lub kompostowni.

Wydano zalecenie poddania badaniu od następnej pobranej partii produktu dot. wykrycia obecności pałeczek z rodzaju Salmonella w wielkości zgodnej z Rozporządzeniem (WE) Nr 142/2011 oraz przekazanie informacji do PIW w Grudziądzu o wykonaniu badania.  

Stwierdzono wykonanie obowiązków.

Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-09-12
 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego BIP
  data publikacji: 2023-09-13 13:22

Kontrola ZGO Zakurzewo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

W dniu 17 lipca 2023 r. została zakończona kontrola w Zakładzie Gospodarki Odpadami przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: wprowadzania do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem „NAWÓZ WE”, środków wspomagających uprawę roślin oraz udostępnieniem produktów nawozowych UE.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                  Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-07-25
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-07-25 10:56

Kontrola budowy sieci wodociągowej przez Państwową Straż Pożarną w Grudziądzu.

W dniu 10 lipca 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu przez upoważnionych pracowników Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Miejsce przeprowadzenia czynności kontrolnych: budowa sieci wodociągowej przy ul. Leszczynowej w Grudziądzu. 

Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych dotyczył:

 1. Kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych.
 2. Oceny zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej rozwiązań technicznych zastosowanych w obiekcie budowlanym.
 3. Oceny zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.
 4. Postępowania z substancjami kontrolowanymi, nowymi substancjami i fluorowanymi gazami cieplarnianymi w rozumieniu ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. poz. 881) wykorzystywanymi w ochronie przeciwpożarowej, a także systemami ochrony przeciwpożarowej oraz gaśnicami zawierającymi substancje kontrolowane, nowe substancje lub fluorowane gazy cieplarniane lub od nich uzależnionymi. 

Brak niezgodności.

 

Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-07-10
 • opublikował: Zastępca Redaktora Naczelnego BIP
  data publikacji: 2023-07-11 08:03

Kontrola ZGO Zakurzewo przez UM w Grudziądzu

W dniu 21 czerwca 2023 r. została przeprowadzona kontrola w  Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: spełnienia wymagań przewidzianych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

Nie stwierdzono nieprawidłowości

                                                              Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-07-24 14:11

Kontrola ZGO Zakurzewo przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Grudziądzu

W dniu 20 czerwca 2023 r. została przeprowadzona kontrola w  Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez upoważnionego pracownika Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył:

 Oceny dostosowania zakładów przekształcających produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych w biogaz lub kompostowni.

Stwierdzono nieprawidłowości w badaniu dot. wykrycia obecności pałeczek z rodzaju Salmonella (wielkość próbki). Wydano zalecenie poddania badaniu od następnej pobranej partii produktu  w wielkości zgodnej z Rozporządzeniem (WE) Nr 142/2011 oraz przekazanie informacji do PIW w Grudziądzu o wykonaniu badania.  

  Oceny wdrożenia systemu analizy zagrożeń i krytycznych punktów kontroli (HACCP) w podmiotach sektora utylizacyjnego.

Brak niezgodności.

                                                                           Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-06-22
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-07-24 14:14

Kontrola MWiO przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Grudziądzu

W dniu 19 kwietnia 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu przez upoważnionego pracownika Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: oceny przestrzegania wymagań higienicznych oraz sprawdzenia przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie wodociągu miejskiego w Grudziądzu.  

Nie stwierdzono uchybień. Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag

                                                                                 Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-04-26
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-04-26 13:22

Kontrola laboratorium przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Grudziądzu

W dniu 9 marca 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Laboratorium Centralnym Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu przez upoważnionych pracowników Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: oceny poprawności wykonywania badań wody oraz prowadzenia dokumentacji w Laboratorium Centralnym Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. zlokalizowanym w Grudziądzu przy ul. Curie Skłodowskiej 10.

Wynik kontroli:

Decyzja Nr 103/2023 z dnia 16 marca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia Laboratorium Centralnego przy ul. Curie Skłodowskiej 10 w Grudziądzu do prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz wody w kąpieliskach i miejscach okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli na okres do dnia 31.03.2024 r. 

                                                                        Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-03-23
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-03-23 12:44

Kontrola Laboratorium Centralnego MWiO przez Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną w Grudziądzu

Dnia 15 lutego 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Laboratorium Centralnym Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu przez upoważnionego pracownika Państwowej Powiatowej Inspekcji Sanitarnej w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: nadzoru nad warunkami pracy oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin, a także w zakresie ochrony zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych w Laboratorium Centralnym Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni w Grudziądzu.

Nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                      Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-02-17
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-02-17 11:55

KOntrola Oczyszczalni Ścieków przez Państwową Straż Pożarną w Grudziądzu

Dnia 26 stycznia 2023 r. została przeprowadzona kontrola w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza przez upoważnionych funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu.

 Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: spełnienia wymagań określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej i zgodności z warunkami ochrony przeciwpożarowej, o których mowa w operacie przeciwpożarowym.

 Nie stwierdzono naruszenia wymagań.

                                                                        Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2023-02-07
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2023-02-07 13:47

Kontrola Składowiska Odpadów w Zakurzewie przez Urząd Gminy Gruta

Dnia 20 października 2022 r. została przeprowadzona kontrola w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez upoważnionego pracownika Panią Martę Twardochleb – inspektora Urzędu Gminy Gruta. 

 Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył: przestrzegania przez przedsiębiorcę warunków wykonania działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 Nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                     Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2022-10-21
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-10-21 13:44

kontrola w ZGO Zakurzewo

W dniu 25 maja 2022 r. została przeprowadzona kontrola w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego.

Zakres przedmiotowy I kontroli dotyczył: użytkowania budynku zadaszonej kompostowni na działkach nr 412/1 i 411/2

Zakres przedmiotowy II kontroli dotyczył: użytkowania hali sortowni i hali przyjęć

W w/w kontrolach nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                              Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2022-05-30
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-06-02 09:39

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu

Dnia 31 marca 2022 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o.  w Grudziądzu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył oceny przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie wodociągu miejskiego w Grudziądzu.  

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag.

                                                                               Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2022-04-19
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-04-20 07:18

Kontrola Przepompowni Ścieków na ul. Waryńskiego

W dniu 21 grudnia 2021 r. została przeprowadzona kontrola w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni sp. z o.o.  w Grudziądzu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu  w przepompowni przy ul. Waryńskiego 115 w Grudziądzu.

Zakres przedmiotowy kontroli dotyczył nadzoru nad warunkami oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w przepompowni przy ulicy Waryńskiego 115 w Grudziądzu w tym sprawdzenie wykonania obowiązków wynikających z decyzji
nr 282/N.HP/21 z dnia 09.08.2021 r.

Nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag.

 

                                                                                Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwan Zwolińska
  data wytworzenia: 2022-01-03
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-01-03 11:45

Kontrola ZGO Zakurzewo przez Wójta Gminy Rogóźno

Termin kontroli:        23-24.11.2021 r.

Organ kontrolujący: Wójt Gminy Rogóźno

Zakres kontroli:         Przestrzeganie przepisów z zakresu ochrony środowiska, tj. ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 oraz wydanych na jej podstawie przepisów wykonawczych).

Wyniki kontroli:        Nie stwierdzono nieprawidłowości. Protokół z kontroli został przyjęty bez uwag.

                                                                       Aneta Chodyna

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aneta Chodyna
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-11-26 09:31

Kontrola ZGO Zakurzewo przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Termin kontroli:        15.10.2021r.

Organ kontrolujący:  Wojewódzki Inspektorat Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Bydgoszczy

Zakres kontroli:          Prawidłowość wprowadzenia do obrotu oraz jakości nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "Nawóz WE" oraz środków wspomagających uprawę roślin

Wyniki kontroli:         Ustalenia z kontroli zawarte zostały w sprawozdaniu z badań nr NO/105/2021 z dnia 10.11.2021r.  Próbka ogranicznego środka poprawiającego właściwości gleby spełnia wymagania jakościowe w badanym zakresie.

                                                                               Iwona Zwolińska

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Iwona Zwolińska
  data wytworzenia: 2021-11-26
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2021-11-26 09:28

Opis strony

redaguje: Aneta Chodyna, tel. +48 56 450 48 92, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15594
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-11 10:19:23