Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Kontrola MWiO przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Dnia 15 stycznia 2018 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta (Protokół kontroli Nr 11/NiHP/18). Kontrola odbyła się na wniosek przedsiębiorcy w związku przedłożenie "Informacji o czynnikach rakotwórczych za 2017 rok". Podczas kontroli zostały ocenione dokumenty: Informacja o czynnikach rakotwórczych za 2017 rok oraz rejestry prac i pracowników narażonych na działanie substancji rakotwórczych w Spółce.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                                                   D. Zyborowicz       

Kontrola ZGO Zakurzewo i Oczyszczalni Ścieków

Dnia 5 grudnia 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy w Spółce   – na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz Zakładu Gospodarki Odpadami. W trakcie kontroli  oceniono dokumentację oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne oraz skorzystano z wyników badań pomiaru czynników biologicznych znajdujących się w powietrzu.

            Zalecono: okresowe monitorowanie powietrza na badanych stanowiskach pracy, zabezpieczanie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie szczepień ochronnych.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                           Dariusz Zyborowicz

Kontrola Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k. Grudziądza

Dnia 11 lipca 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Piotra Cholewicza - starszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi. Podczas kontroli zostały pobrane czynniki biologiczne metodą filtracyjną - na stanowisku: maszynista oczyszczalni ścieków - podczas  wykonywanywania prac w pomieszczeniu kratowni.

            Po uzyskaniu wyników pomiarów zostaną one przekazane MWiO sp. z o.o.

                                                                     Dariusz Zyborowicz                                                                                              

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ZGO Zakurzewo

Dnia 5 lipca 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Podczas kontroli zostały pobrane czynniki biologiczne metodą filtracyjną - na stanowiskach pracy w sortowni - podczas sortowania odpadów plastikowych oraz w hali kompostowni - podczas wykonywania prac porządkowych

            Po uzyskaniu wyników pomiarów zostaną one przekazane MWiO sp. z o.o.

                                                                           Dariusz Zyborowicz                                                                                               

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oczyszczalni Ścieków

Dnia 1 czerwca 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta (Protokół kontroli Nr 75/NiHP/17). Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin  na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: orzeczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, , stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki oraz wyniki pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. 

      Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                                        D. Zyborowicz       

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 20 marca 2017 w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze przez st. kpt. Rafała Suroń - Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zabezpieczeń ZGO Zakurzewo w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

                                                                             Bartosz Herzke

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dziale Kanalizacji MWiO

Dnia 3 kwietnia 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Dziale Kanalizacji – na terenie Przepompowni Centralnej przy ul. Waryńskiego. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: orzeczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, , stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki.

            Kolejnej ocenie podlegały warunki socjalne pracowników w dziale Kanalizacji oraz w dziale Transportu Odpadów (szatnie, umywalnie, toalety, stołówki)

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                Dariusz Zyborowicz

Kontrola Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza

Dnia 3 sierpnia 2016 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską- młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w dziale: Oczyszczalnia Ścieków. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: orzeczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki oraz rejestry czynników szkodliwych oraz kardy badań tych czynników. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                               Dariusz Zyborowicz

Kontrola Stacji Produkcji i Monitoringu Wody

W dniu 18 lipca 2016 r. na terenie Stacji Produkcji i Monitoringu Wody przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła pani Natalia Stępnicka (mł. asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi). Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Stacji Produkcji i Monitoringu Wody. W protokole z kontroli Nr 216/NHK/16 nie stwierdzano nieprawidłowości.

                                                                Dariusz Zyborowicz

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 13 lipca 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła pani Natalia Stępnicka (mł. asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi) na podstawie upoważnienia nr KJ/919/2016 z dnia 31 maja 2016. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie ZGO. W protokole z kontroli Nr 215/NHK/2016 nie stwierdzano nieprawidłowości.
 

                                                                      Bartosz Herzke

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 25 maja 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza przeprowadzono kontrolę przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadzili panowie Paweł Grochocki (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) oraz Wiesław Jeschke (st. Inspektor Nadzoru Budowlanego) na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Przedmiotem kontroli było utrzymanie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach 411/2, 412/1 436/1 i 435/1 w miejscowości Zakurzewo, gm. Grudziądz. W protokole pokontrolnym Nr 63/2016 nie stwierdzano nieprawidłowości.

                                                                     Bartosz Herzke

Kontrola Działu Transportu w Zakładzie Gospdarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się kontrola przeprowadzona  przez przez Panią Magdalenę Możdżyńską oraz Panią Annę Żurek - pracowników Urzędu Gminy Grudziądz. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2016 r. poz. 250), a w szczególności spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                 Aleksandra Cyrankowska

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziadzu

W dniu 17 maja 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła pani Agnieszka Prądzyńska  na podstawie upoważnienia nr KS.U/07/16; KJ 524/2016. Przedmiotem kontroli był nadzór nad warunkami pracy oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin. W protokole pokontrolnym Nr 110/N.HP/16 nie stwierdzano nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZGO Zakurzewo

                                                                         Bartosz Herzke

 • autor informacji: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-23 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 07:33

Kontrola Składowiska Odpadów w Zakurzewie

W dniach 18-21 stycznia 2016 r. odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR.. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji projektu "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś. priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.2. - Gospodarka odpadami. Okres objęty kontrolą: 23 kwietnia 2009 r. - 31 grudnia 2014 r. Zalecań pokontrolnych nie wydano.

                                                                                                 Bartosz Herzke

 • autor informacji: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2016-03-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-08 11:03

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 31 sierpnia br. na SUW w Grudziądzu przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła Agnieszka Prądzyńska  na podstawie upoważnienia nr KS.U/07/14; KJ 1273/2015. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno – zdrowotnych na terenie SUW przy ul. Hallera 79.

   W protokole pokontrolnym Nr 184/N.HP/15 nie stwierdzano nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stacji Uzdatniania Wody.

                                                  Piotr Racki

Kontrola Budynku Centrum Edukacji Ekologicznej W Zakurzewie

Dnia 25 sierpnia 2015 r.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego Pan Paweł Grochocki przeprowadził kontrolę na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w związku z zamiarem przekazania do użytkowania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie. Kontrolę potwierdzono spisaniem protokołu, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

                                                  Wojciech Figalski

Kontrola Budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

Dnia 21 sierpnia 2015 r.  Pan Mateusz Kulig (młodszy asystent NNZ, KSU-37/15) w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu  przeprowadził kontrolę na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z zamiarem przekazania do użytkowania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie. Kontrolę potwierdzono spisaniem protokołu, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

                                                 Wojciech Figalski

Kontrola w Dziale Wodociągowym MWiO

Dnia 10 kwietnia 2015 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską- młodszego asystenta.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Dziale Wodociągowym. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: zaświadczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na drgania mechaniczne, stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                 Dariusz Zyborowicz

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniach 16-19 grudnia 2014 r. odbyła się kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Grudziądzu. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie k. Grudziądza. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

                                      Bartosz Herzke

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu

W dniu 17.10 2014 r. w Grudziądzu na terenie Stacji Uzdatniania Wody przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła Starszy Instruktor Higieny PSSE Grudziądz Anna Ornowska-Cholewicz.

Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie oceny wymagań higieniczno – zdrowotnych na terenie Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza - ( studnie głębinowe).

W protokole pokontrolnym Nr 398/X/2014 nie stwierdzano nieprawidłowości w funkcjonowaniu studni głębinowych.

                                               Piotr Racki

Kontrola Składowiska Odpadów Komunalnych w Zakurzewie

W dniu 30 października 2014 r. odbyła się kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przepisów p.poż. na Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola nie wykazała uchybień. Nie zastosowano środków pokontrolnych.

Niniejsza informacja sporządzana jest na podstawie Zasad Nadzoru Właścicielskiego.


                                                       Bartosz Herzke

Kontrola Działu Transportu w MWiO

W dniu 21 sierpnia 2014 przeprowadzono kontrolę przez Urząd Miejski w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadzili pani Elwira Chodyna oraz pan Adam Przyborski. Kontrola obejmowała przestrzeganie i stosowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                   Bartosz Herzke

 

Kontrola Laboratorium Centralnego MWiO

W dniu 07 sierpnia 2014 r. w Laboratorium Centralnym przy ul. Curie Skłodowskiej 10   odbyła się  kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziądzu.   Kontrolę przeprowadziła Pani  Amelia Kurzyńska. Zakres przedmiotowy kontroli: nadzór nad warunkami pracy w zakładzie  oraz nad  stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w Laboratorium przy ul. Curie Skłodowskiej 10.
Podczas kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

                                         Przemysław Saucha

Kontrola Składowiska Odpadów Komunalnych w Zakurzewie

Dnia 25 czerwca 2014 r. Jadwiga Zakierska (specjalista ds. sanitarnych NNZ, KSU/78/13) oraz Ewa Golczyk (młodszy asystent NNZ, KSU/34/14) w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu przeprowadziły kontrolę na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola została przeprowadzona w związku z zamiarem przekazania do użytkowania obiektów budowlanych, realizowanych w ramach umowy nr 19/RD/PZ-PM/2012. Kontrolę potwierdzono spisaniem protokołu, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

                                               Wojciech Figalski

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W dniu 1 lipca 2014r. została przeprowadzona kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie: nadzór nad warunkami pracy w zakładzie oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi.

Kontrola została przeprowadzona przez mgr Magdalenę Kwiatkowską oraz mgr Amelię Kurzyńską.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                Anna Klawikowska

 • autor informacji: Anna Klawikowska
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 14:13

Informacja pokontrolna

Kontrola projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu"
Termin kontroli: od 18.12.2013r. do 14.05.2014r.
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Brak naruszeń skutkujących korektami finansowymi.
                                                Anna Kowalska
 • autor informacji: Anna Kowalska
  data wytworzenia: 2014-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-21 07:14

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 25 kwietnia 2014 r. na Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła ST. Instruktor Higieny Sekcji Nadzoru n/Obiektami Komunalnymi Anna Ornowska - Cholewicz na podstawie upoważnienia Nr-KJ/619/2014. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno – zdrowotnych na terenie SUW przy ul. Hallera 79 i Zbiorników terenowych  (Strzemięcin, Cytadela).

W protokole pokontrolnym Nr 144/NHK 14 nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stacji Uzdatniania Wody jak i Zbiorników terenowych. 

                                                          Piotr Racki

 • autor informacji: Piotr Racki
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-15 10:09

Kontrola Laboratorium MWiO

W dniu  25 marca 2014 r. w Laboratorium Centralnym przy ul. Curie Skłodowskiej 10   odbyła się  kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziądzu.   Kontrolę przeprowadziły na podstawie upoważnień wydanych przez Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu Panią Ewę Kamińską  -  Pani Barbara Kasprowicz –kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Grudziądzu oraz Katarzyna Michalska starszy asystent Laboratorium Oceny Środowiska Komunalnego PSSE w Grudziądzu. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena poprawności wykonywania badań, oraz prowadzenia dokumentacji w Laboratorium Centralnym. W trakcie kontroli  Laboratorium przedstawiło dowody zgodnie z  Art.12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 6. ust.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z zmianami)-podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                               Przemysław Saucha

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, Dział Produkcji Wody i Energetyki, ul.Hallera 79, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504941, e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3022
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-05 11:25

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1302818
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2018-04-20 08:01

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl