Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Banery

Treść strony

Kontrola Laboratorium MWiO

W dniu  25 marca 2019 r. w Laboratorium Centralnym przy ul. Curie Skłodowskiej 10   odbyła się  kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziądzu.   Kontrolę przeprowadziły Pani Barbara Kasprowicz –Kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Grudziądzu oraz Kamila Sadowska, st. Asystent Sekcji Nadzoru n/Obiektami Komunalnymi.  Zakres przedmiotowy kontroli: ocena poprawności wykonywania badań, oraz prowadzenia dokumentacji w Laboratorium Centralnym. W trakcie kontroli  Laboratorium przedstawiło dowody zgodnie z  Art.12 ust 4  Ustawy dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( t.j. Dz.U.2018.0.1152 )  oraz § 9  Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017 r. poz. 2294)-podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                                                       Przemysław Saucha

Kontrola laboratorium w MWiO

Dnia 17 stycznia 2019 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy w Spółce   – na terenie działu Laboratorium przy ul. C. Skłodowskiej. W trakcie kontroli  oceniono dokumentację oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne w tym rakotwórcze. Dokonano oględzin stanowisk pracy pod kątem stosowania środków ochrony oraz wykonywania bezpiecznej pracy. Sprawdzono także w  pracy pomieszczenie magazynowe w zakresie prawidłowego przechowywania substancji chemicznych..

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                                                   D. Zyborowicz     

Kontrola Pańswowego Powiatowego Inspekora Sanitarnego

Dnia 4 grudnia 2018 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  przeprowadzona przez Piotra Chojewicza -  asystenta Sekcji Prewencji Chorób Zawodowych PSSE w Grudziądzu. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy w Spółce   – na terenie działu Warsztatowo-Remontowego przy ul. Hallera 79. W trakcie kontroli  oceniono dokumentację oceny ryzyka zawodowego, stosowanie czynników chemicznych, pomiary dot. czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy, dokonano przeglądu pomieszczeń produkcyjnych, szatni oraz stołówki

                                                                           Dariusz Zyborowicz

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody na Ulicy Hallera 79

Dnia 14.08.2018 r. przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego (Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna) w osobie Pani mgr inż. Agnieszki Prądzińskiej w zakresie: nadzoru nad warunkami pracy oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Stacji Uzdatniania Wody, ul. Hallera 79, 86-300 Grudziądz. Po zakończonej kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono, dokumentując jej przebieg protokołem o numerze: 158/N.HP/18.

                                                                                                 Tomasz Kasprzyk

Kontrola ZGO Zakurzewo

W dniu 18 czerwca 2018 w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze przez st. kpt. Rafała Suroń - Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej oraz st. sekc. Przemysława Cywińskiego - Starszego Technika z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Zakresem czynności kontrolno-rozpoznawczych była kontrola przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz rozpoznanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

                                                                                     Bartosz Herzke

Kontrola MWiO przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

Dnia 15 stycznia 2018 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta (Protokół kontroli Nr 11/NiHP/18). Kontrola odbyła się na wniosek przedsiębiorcy w związku przedłożenie "Informacji o czynnikach rakotwórczych za 2017 rok". Podczas kontroli zostały ocenione dokumenty: Informacja o czynnikach rakotwórczych za 2017 rok oraz rejestry prac i pracowników narażonych na działanie substancji rakotwórczych w Spółce.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                                                   D. Zyborowicz       

Kontrola ZGO Zakurzewo i Oczyszczalni Ścieków

Dnia 5 grudnia 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy w Spółce   – na terenie Oczyszczalni Ścieków oraz Zakładu Gospodarki Odpadami. W trakcie kontroli  oceniono dokumentację oceny ryzyka zawodowego z uwzględnieniem narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne oraz skorzystano z wyników badań pomiaru czynników biologicznych znajdujących się w powietrzu.

            Zalecono: okresowe monitorowanie powietrza na badanych stanowiskach pracy, zabezpieczanie pracowników w środki ochrony indywidualnej oraz prowadzenie szczepień ochronnych.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                           Dariusz Zyborowicz

Kontrola Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi k. Grudziądza

Dnia 11 lipca 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Piotra Cholewicza - starszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi. Podczas kontroli zostały pobrane czynniki biologiczne metodą filtracyjną - na stanowisku: maszynista oczyszczalni ścieków - podczas  wykonywanywania prac w pomieszczeniu kratowni.

            Po uzyskaniu wyników pomiarów zostaną one przekazane MWiO sp. z o.o.

                                                                     Dariusz Zyborowicz                                                                                              

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ZGO Zakurzewo

Dnia 5 lipca 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Podczas kontroli zostały pobrane czynniki biologiczne metodą filtracyjną - na stanowiskach pracy w sortowni - podczas sortowania odpadów plastikowych oraz w hali kompostowni - podczas wykonywania prac porządkowych

            Po uzyskaniu wyników pomiarów zostaną one przekazane MWiO sp. z o.o.

                                                                           Dariusz Zyborowicz                                                                                               

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oczyszczalni Ścieków

Dnia 1 czerwca 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta (Protokół kontroli Nr 75/NiHP/17). Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin  na terenie Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: orzeczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, , stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki oraz wyniki pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych w środowisku pracy. 

      Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                                        D. Zyborowicz       

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 20 marca 2017 w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie zostały przeprowadzone czynności kontrolno-rozpoznawcze przez st. kpt. Rafała Suroń - Kierownika Sekcji Kontrolno-Rozpoznawczej z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Przedmiotem kontroli było sprawdzenie zabezpieczeń ZGO Zakurzewo w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Nie stwierdzono nieprawidłowości. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

                                                                             Bartosz Herzke

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Dziale Kanalizacji MWiO

Dnia 3 kwietnia 2017 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego  w Grudziądzu przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską - młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Dziale Kanalizacji – na terenie Przepompowni Centralnej przy ul. Waryńskiego. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: orzeczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, , stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki.

            Kolejnej ocenie podlegały warunki socjalne pracowników w dziale Kanalizacji oraz w dziale Transportu Odpadów (szatnie, umywalnie, toalety, stołówki)

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                                Dariusz Zyborowicz

Kontrola Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza

Dnia 3 sierpnia 2016 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską- młodszego asystenta. Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w dziale: Oczyszczalnia Ścieków. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: orzeczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki oraz rejestry czynników szkodliwych oraz kardy badań tych czynników. Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                               Dariusz Zyborowicz

Kontrola Stacji Produkcji i Monitoringu Wody

W dniu 18 lipca 2016 r. na terenie Stacji Produkcji i Monitoringu Wody przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła pani Natalia Stępnicka (mł. asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi). Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania Ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie Stacji Produkcji i Monitoringu Wody. W protokole z kontroli Nr 216/NHK/16 nie stwierdzano nieprawidłowości.

                                                                Dariusz Zyborowicz

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 13 lipca 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła pani Natalia Stępnicka (mł. asystent Sekcji Nadzoru nad Obiektami Komunalnymi) na podstawie upoważnienia nr KJ/919/2016 z dnia 31 maja 2016. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych oraz sprawdzenie przestrzegania ustawy z dnia 9 listopada 1995 roku o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych na terenie ZGO. W protokole z kontroli Nr 215/NHK/2016 nie stwierdzano nieprawidłowości.
 

                                                                      Bartosz Herzke

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 25 maja 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza przeprowadzono kontrolę przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadzili panowie Paweł Grochocki (Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego) oraz Wiesław Jeschke (st. Inspektor Nadzoru Budowlanego) na podstawie rozdziału 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane. Przedmiotem kontroli było utrzymanie obiektów budowlanych zlokalizowanych na działkach 411/2, 412/1 436/1 i 435/1 w miejscowości Zakurzewo, gm. Grudziądz. W protokole pokontrolnym Nr 63/2016 nie stwierdzano nieprawidłowości.

                                                                     Bartosz Herzke

Kontrola Działu Transportu w Zakładzie Gospdarki Odpadami w Zakurzewie

W dniu 23 czerwca 2016 r. odbyła się kontrola przeprowadzona  przez przez Panią Magdalenę Możdżyńską oraz Panią Annę Żurek - pracowników Urzędu Gminy Grudziądz. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. z 2016 r. poz. 250), a w szczególności spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 122). Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                                 Aleksandra Cyrankowska

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziadzu

W dniu 17 maja 2016 r. w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie koło Grudziądza przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła pani Agnieszka Prądzyńska  na podstawie upoważnienia nr KS.U/07/16; KJ 524/2016. Przedmiotem kontroli był nadzór nad warunkami pracy oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin. W protokole pokontrolnym Nr 110/N.HP/16 nie stwierdzano nieprawidłowości w funkcjonowaniu ZGO Zakurzewo

                                                                         Bartosz Herzke

 • autor informacji: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2016-05-23
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-05-23 14:42
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2016-07-25 07:33

Kontrola Składowiska Odpadów w Zakurzewie

W dniach 18-21 stycznia 2016 r. odbyła się kontrola Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wydziału Kontroli Wdrażania EFRR.. Przedmiotem kontroli była ocena realizacji projektu "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" w ramach RPO WK-P na lata 2007 - 2013, Oś. priorytetowa 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.2. - Gospodarka odpadami. Okres objęty kontrolą: 23 kwietnia 2009 r. - 31 grudnia 2014 r. Zalecań pokontrolnych nie wydano.

                                                                                                 Bartosz Herzke

 • autor informacji: Bartosz Herzke
  data wytworzenia: 2016-03-08
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2016-03-08 11:03

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 31 sierpnia br. na SUW w Grudziądzu przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła Agnieszka Prądzyńska  na podstawie upoważnienia nr KS.U/07/14; KJ 1273/2015. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno – zdrowotnych na terenie SUW przy ul. Hallera 79.

   W protokole pokontrolnym Nr 184/N.HP/15 nie stwierdzano nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stacji Uzdatniania Wody.

                                                  Piotr Racki

Kontrola Budynku Centrum Edukacji Ekologicznej W Zakurzewie

Dnia 25 sierpnia 2015 r.  Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego Powiatu Grudziądzkiego Pan Paweł Grochocki przeprowadził kontrolę na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 59a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) w związku z zamiarem przekazania do użytkowania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie. Kontrolę potwierdzono spisaniem protokołu, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

                                                  Wojciech Figalski

Kontrola Budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

Dnia 21 sierpnia 2015 r.  Pan Mateusz Kulig (młodszy asystent NNZ, KSU-37/15) w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu  przeprowadził kontrolę na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola została przeprowadzona na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263 z późn. zm.), w związku z zamiarem przekazania do użytkowania budynku Centrum Edukacji Ekologicznej w Zakurzewie. Kontrolę potwierdzono spisaniem protokołu, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

                                                 Wojciech Figalski

Kontrola w Dziale Wodociągowym MWiO

Dnia 10 kwietnia 2015 r. miała miejsce kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego przeprowadzona przez Agnieszkę Prądzińską- młodszego asystenta.

Zakres przedmiotowy kontroli obejmował: nadzór na warunkami pracy oraz stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Dziale Wodociągowym. W trakcie kontroli zostały ocenione następujące dokumenty: zaświadczenia lekarskie pracowników, dokumentacja oceny ryzyka zawodowego, rejestry prac i pracowników narażonych na działanie szkodliwych czynników  biologicznych, program działań organizacyjno-technicznych zmierzających do ograniczenia narażenia na drgania mechaniczne, stanowiskowe instrukcje bhp, spis stosowanych mieszanin chemicznych i ich karty charakterystyki.

Podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                 Dariusz Zyborowicz

Kontrola Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie

W dniach 16-19 grudnia 2014 r. odbyła się kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego z siedzibą w Grudziądzu. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania wymagań higieniczno-zdrowotnych na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie k. Grudziądza. Nie wydano zaleceń pokontrolnych.

                                      Bartosz Herzke

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu

W dniu 17.10 2014 r. w Grudziądzu na terenie Stacji Uzdatniania Wody przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła Starszy Instruktor Higieny PSSE Grudziądz Anna Ornowska-Cholewicz.

Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie oceny wymagań higieniczno – zdrowotnych na terenie Ujęcia Wody dla Miasta Grudziądza - ( studnie głębinowe).

W protokole pokontrolnym Nr 398/X/2014 nie stwierdzano nieprawidłowości w funkcjonowaniu studni głębinowych.

                                               Piotr Racki

Kontrola Składowiska Odpadów Komunalnych w Zakurzewie

W dniu 30 października 2014 r. odbyła się kontrola Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Grudziądzu. Przedmiotem kontroli była ocena przestrzegania przepisów p.poż. na Zakładzie Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola nie wykazała uchybień. Nie zastosowano środków pokontrolnych.

Niniejsza informacja sporządzana jest na podstawie Zasad Nadzoru Właścicielskiego.


                                                       Bartosz Herzke

Kontrola Działu Transportu w MWiO

W dniu 21 sierpnia 2014 przeprowadzono kontrolę przez Urząd Miejski w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadzili pani Elwira Chodyna oraz pan Adam Przyborski. Kontrola obejmowała przestrzeganie i stosowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w szczególności spełnianie wymagań Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 122) w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości w przestrzeganiu obowiązujących przepisów. Zaleceń pokontrolnych nie wydano.

                                                   Bartosz Herzke

 

Kontrola Laboratorium Centralnego MWiO

W dniu 07 sierpnia 2014 r. w Laboratorium Centralnym przy ul. Curie Skłodowskiej 10   odbyła się  kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziądzu.   Kontrolę przeprowadziła Pani  Amelia Kurzyńska. Zakres przedmiotowy kontroli: nadzór nad warunkami pracy w zakładzie  oraz nad  stosowaniem niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin w Laboratorium przy ul. Curie Skłodowskiej 10.
Podczas kontroli  nie stwierdzono nieprawidłowości. 

                                         Przemysław Saucha

Kontrola Składowiska Odpadów Komunalnych w Zakurzewie

Dnia 25 czerwca 2014 r. Jadwiga Zakierska (specjalista ds. sanitarnych NNZ, KSU/78/13) oraz Ewa Golczyk (młodszy asystent NNZ, KSU/34/14) w imieniu Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu przeprowadziły kontrolę na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Zakurzewie. Kontrola została przeprowadzona w związku z zamiarem przekazania do użytkowania obiektów budowlanych, realizowanych w ramach umowy nr 19/RD/PZ-PM/2012. Kontrolę potwierdzono spisaniem protokołu, w którym nie stwierdzono nieprawidłowości ani uchybień.

                                               Wojciech Figalski

Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego

W dniu 1 lipca 2014r. została przeprowadzona kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w zakresie: nadzór nad warunkami pracy w zakładzie oraz nad stosowaniem substancji chemicznych i ich mieszanin w Oczyszczalni Ścieków w Nowej Wsi.

Kontrola została przeprowadzona przez mgr Magdalenę Kwiatkowską oraz mgr Amelię Kurzyńską.

W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                                Anna Klawikowska

 • autor informacji: Anna Klawikowska
  data wytworzenia: 2014-07-01
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-07-01 14:13

Informacja pokontrolna

Kontrola projektu "Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej w Grudziądzu"
Termin kontroli: od 18.12.2013r. do 14.05.2014r.
Jednostka kontrolująca: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.
Brak naruszeń skutkujących korektami finansowymi.
                                                Anna Kowalska
 • autor informacji: Anna Kowalska
  data wytworzenia: 2014-05-20
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-21 07:14

Kontrola Stacji Uzdatniania Wody

W dniu 25 kwietnia 2014 r. na Stacji Uzdatniania Wody w Grudziądzu przeprowadzono kontrolę przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu. Kontrolę przeprowadziła ST. Instruktor Higieny Sekcji Nadzoru n/Obiektami Komunalnymi Anna Ornowska - Cholewicz na podstawie upoważnienia Nr-KJ/619/2014. Kontrola obejmowała przestrzeganie przepisów i decyzji administracyjnych w zakresie oceny przestrzegania wymagań higieniczno – zdrowotnych na terenie SUW przy ul. Hallera 79 i Zbiorników terenowych  (Strzemięcin, Cytadela).

W protokole pokontrolnym Nr 144/NHK 14 nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu Stacji Uzdatniania Wody jak i Zbiorników terenowych. 

                                                          Piotr Racki

 • autor informacji: Piotr Racki
  data wytworzenia: 2014-05-15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2014-05-15 10:09

Kontrola Laboratorium MWiO

W dniu  25 marca 2014 r. w Laboratorium Centralnym przy ul. Curie Skłodowskiej 10   odbyła się  kontrola przeprowadzona przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Grudziądzu.   Kontrolę przeprowadziły na podstawie upoważnień wydanych przez Z-ca Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Grudziądzu Panią Ewę Kamińską  -  Pani Barbara Kasprowicz –kierownik Oddziału Laboratoryjnego PSSE w Grudziądzu oraz Katarzyna Michalska starszy asystent Laboratorium Oceny Środowiska Komunalnego PSSE w Grudziądzu. Zakres przedmiotowy kontroli: ocena poprawności wykonywania badań, oraz prowadzenia dokumentacji w Laboratorium Centralnym. W trakcie kontroli  Laboratorium przedstawiło dowody zgodnie z  Art.12 ust. 4 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz § 6. ust.1. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61 poz. 417 z zmianami)-podczas kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

                                               Przemysław Saucha

Opis strony

redaguje: Andrzej Lamparski, Dział Produkcji Wody i Energetyki, ul.Hallera 79, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504941, e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 3861
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-04-05 11:25

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1493747
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-10-17 10:53

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl