Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

 • Pamiątkowy medal z okazji 100-lecia Wodociągów
  Pamiątkowy medal z okazji 100-lecia Wodociągów

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2008-06-24 07:56
  • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
   ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 14:11

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-24 07:56
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 14:07

 

HISTORIA WODOCIĄGÓW GRUDZIĄDZKICH

Wodociągi rozpoczęły działalność 23 grudnia 1899 roku, jako Wasserwerk Graudenz (Wodociągi w Grudziądzu). W 1900 roku, gdy miasto wykupiło od Noerdische Elektrizitaets-Aktien-Gesellschaft und Strassenbahn Graudenz linię tramwajową i elektrownię przy ul. Curie-Skłodowskiej, połączono wodociągi, elektrownię i tramwaje w jedno przedsiębiorstwo komunalne, które działało do 1920 roku jako Staedliche Wasserwerk, Elektrizitaetswerk und Strassenbahn zu Graudenz.

Po odzyskaniu niepodległości w styczniu 1920 roku władze miejskie pozostawiły zakłady komunalne w dotychczasowej strukturze organizacyjnej i do września 1939 roku działały one jako Miejskie Tramwaje, Elektrownia i Wodociągi. Dyrektorem naczelnym przedsiębiorstwa był przez cały okres międzywojenny inż. Augustyn Dolatowski. W latach okupacji Niemcy przywrócili nazwę przedsiębiorstwa sprzed 1920 roku.

W 1945 roku tuż po wyzwoleniu powołano przedsiębiorstwo komunalne skupiające wszystkie zakłady obsługujące miasta w bardzo rozmaitym zakresie. Kierownictwo Wodociągów i Kanalizacji powierzono wówczas Mieczysławowi Drobotowiczowi, który funkcję tą pełnił z krótkimi przerwami do 1977 roku. W 1951 roku dotychczasowe przedsiębiorstwo komunalne zmieniło status na państwowe i pozostając w dotychczasowej strukturze organizacyjnej otrzymało nazwę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej.

W 1956 roku wchodzące w skład MPGK zakłady usamodzielniły się i do 1975 roku wodociągi działały jako Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu. MPWiK jako "większe i bardziej sprawne" objęło patronat techniczno-organizacyjny nad wodociągami w Brodnicy, Łasinie, Radzyniu Chełmińskim, Wąbrzeźnie, Chełmnie, Świeciu n/Wisłą i Nowem. Z początkiem 1975 roku powołano Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji z siedzibą w Bydgoszczy, w skład którego wszedł Rejonowy Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu. Stan ten trwał jednak tylko przez 6 miesięcy.

W drugiej połowie 1975 roku w wyniku reformy administracyjnej kraju utworzone zostało województwo toruńskie. Zakład Rejonowy w Grudziądzu podporządkowano wówczas WPWK w Toruniu. W styczniu 1993 roku nastąpiła reorganizacja przedsiębiorstwa. W nowej sytuacji politycznej i gospodarczej, gdy sprawy dotyczące bezpośrednio gmin przejęły lokalne samorządy rozwiązano WPWiK w Toruniu. 1 kwietnia 1993 roku zawiązała się spółka pracownicza pod nazwą Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Grudziądzu sp. z o.o., która podpisała z Zarządem Miasta Grudziądza 5-letnią umowę na dzierżawę majątku wodociągów tj. sieci, urzadzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, będących własnością miasta.

W lipcu 1997 roku Zarząd Miasta powołał do życia spółkę z o.o. Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, której zadaniem było przygotowanie dokumentacji dla budowy oczyszczalni ścieków. 1 kwietnia 1998 roku obie firmy połączyły się i działają odtąd do dnia dzisiejszego jako Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.,  w której głównym udziałowcem jest miasto Grudziadz.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-24 08:46
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 14:13

HISTORIA NAJNOWSZA MIEJSKICH WODOCIĄGÓW I OCZYSZCZALNI

Oczyszczalnia ścieków

W grudniu 2001 roku przeprowadzono rozruch technologiczny mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Kilka miesięcy później przekazano obiekt do eksploatacji. Oczyszczalnia jest obiektem nowoczesnym, spełniającym warunki dotyczące najwyższych dopuszczalnych wartości lub procentu redukcji zanieczyszczeń dla ścieków komunalnych. Odwodniony osad ściekowy odpowiada najwyższej klasie osadów stosowanych w rolnictwie i do rekultywacji gruntów na cele rolne, w całości zostaje wywieziony do odbiorców celem rolniczego wykorzystania. Na terenie oczyszczalni ścieków zakończona została realizacja projektu "Budowa stacji suszenia osadów" współfinansowanego przez fundusz pomocowy ISPA (obecnie Fundusz Spójności UE). Inwestycja ta pozwoliła na około 4-krotną redukcję masy osadów powstałych wskutek oczyszczania ścieków. Produkowany na oczyszczalni ścieków biogaz w 100% pokrywa zapotrzebowanie na energię cieplną i w ok. 64% zapotrzebowanie na energię elektryczną.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-24 09:01
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 14:15
 • Kolaż zdjęć budynki pojazdy

  Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
  • opublikował: brak informacji
   data publikacji: 2008-06-24 09:01
  • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
   ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 14:16

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-24 09:01
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-05 14:16

Modernizacja obiektów spółki

Od kilku lat w spółce prowadzone są remonty obiektów. We wrześniu 2011 roku do eksploatacji została oddana Stacja Uzdatniania Wody, która wraz z ujęciem wody poddana została modernizacji w ramach projektu  "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu". Dzięki wprowadzonym zmianom technologicznym na stacji dostarczana woda  spełnia wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Modernizacji podlegają również wadliwe materiały ułożonej sieci przesyłowej w latach 70-tych, budowane są także nowe odcinki sieci. Dynamiczny rozwój Laboratorium Spółki oraz obowiązek spełnienia wymagań w zakresie obowiązującego prawa, poprawa warunków pracy i warunków środowiskowych przyczyniły się do budowy nowego obiektu mieszczącego się przy ul. Curie-Skłodowskiej oraz rozbudowy budynku administracyjnego przy ul. Mickiewicza.

Zdalny system odczytu wodomierzy

W 2005 roku wdrożono elektroniczny system odczytów wodomierzy. Stany liczników przesyłane są z budynków drogą radiową i odbierane na przenośnym odbiorniku. Odczyt odbywa się dzięki systemowi Bluetooth na  urządzenie, dzięki któremu można precyzyjnie odczytać dużą ilość wodomierzy. System pozwala także na wykrycie manipulacji mechanicznej i magnetycznej przy wodomierzach.

Akredytacja dla Laboratorium Centralnego

Laboratorium Centralne spełnia wymagania normy ISO/IEC 17025 w wykonywaniu badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych oraz w pobieraniu próbek do badań. 

  Składowisko Odpadów "Zakurzewo"

W dniu 2 stycznia 2009 roku Spółka MWiO przejęła do eksploatacji Składowisko Odpadów "Zakurzewo". W grudniu 2010 roku podpisano umowę z Województwem Kujawsko - Pomorskim na dofinansowanie projektu "Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza" na łączną wartość brutto ok. 62 mln PLN. Dnia 5 czerwca 2014 roku nastąpiło uroczyste otwarcie Składowiska, które zgodnie z wymogami prawa otrzymało miano RIPOK - Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla Regionu Tucholsko-Grudziądzkiego. 

 

Dbałość o środowisko naturalne, utrzymanie wysokiego poziomu techniczno - technologicznego Spółki przy jednoczesnym utrzymaniu cen usług na możliwie najniższym poziomie, to główne priorytety, jakie stawia sobie Zarząd Przedsiębiorstwa.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Anna Ziółkowska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-06-24 09:22
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2021-05-28 14:15

Opis strony

Redaguje : Andrzej Lamparski tel. 56 450 49 41, e-mail: andrzej.lamparski@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 32430
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-20 17:27:27