Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Projekt ISPA/Fundusz Spójności w Grudziądzu

Dnia 18 grudnia 2003 roku, na mocy Decyzji Komisji Wspólnot Europejskich, przyznano pomoc finansową z Funduszu ISPA na przedsięwzięcie "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu".

W dniu 11 grudnia 2006r. Komisja Europejska podjęła decyzję, na mocy której wyrażono zgodę na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu o dodatkowe 4 850 m sieci kanalizacji sanitarnej i 1 przepompownię ścieków.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-06-17 13:58
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:57
 • Flaga Unii Europejskiej

Metryka

 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2005-08-26 12:00
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 11:13
Projekt ISPA w Grudziądzu obejmuje:
 • budowę stacji suszenia osadów na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi;
 • budowę sieci kanalizacyjnej w północnej części miasta (Tuszewo Północne, Owczarki, Owczarki Wschodnie).

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-06-17 13:59
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-04 16:35
Cel inwestycji
Zasadniczym celem planowanej inwestycji jest uregulowanie gospodarki osadowej i ściekowej na terenie Gminy Miasta Grudziądz. W chwili obecnej miasto posiada trzy przepompownie ścieków i jest skanalizowane w około 85%. Niedobory w systemie kanalizacji występują w dzielnicach północnych Grudziądza. Istotą planowanych rozwiązań technologicznych jest rozbudowa kanalizacji sanitarnej w tej części miasta, a także, z uwagi na płaski teren, budowa pompowni ścieków. Do 2001 roku Grudziądz nie posiadał własnej oczyszczalni ścieków komunalnych. W związku z tym nie prowadzono również gospodarki osadami ściekowymi. W trakcie realizacji oczyszczalni wybrano docelową technologię gospodarki osadami - suszenie osadów. Teraz dzięki pomocy z Funduszu ISPA, zostanie wybudowana, na terenie istniejącej oczyszczalni ścieków, stacja suszenia osadów. Pozwoli ona na około 4-krotne zmniejszenie masy osadu powstającego w wyniku oczyszczania ścieków, a także ułatwi jego rolnicze wykorzystanie.

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-06-17 14:11
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 11:14
Kontrakty w ramach Projektu

Kontrakt TA3 - kontrakt na usługi
Pomoc techniczna dla PIU - przygotowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktów
nr W1, W2 i TA4

Kontrakt TA4 - kontrakt na usługi
Inżynier Kontraktu

Kontrakt W1 - kontrakt na roboty
Budowa stacji suszenia osadów

Kontrakt W2 - kontrakt na roboty
Budowa sieci kanalizacyjnej

Rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu:

Kontrakt TA4-1 - kontrakt na usługi

Inżynier Kontraktu dla W2-1

Kontrakt W2-1 - kontrakt na roboty

Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-06-17 14:18
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-31 16:36
Termin Realizacji Robót
 • rozpoczęcie - 2005
 • zakończenie - 2009

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-06-17 14:20
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2007-01-31 16:39
Wartość Projektu
 • koszty kwalifikowane 6,5 mln EUR

 • dofinansowanie z FS - 70% kosztów kwalifikowanych

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-06-17 14:22
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2007-07-23 09:57
Korzyści z realizacji Projektu
 • zniwelowanie różnic w dostępności do infrastruktury komunalnej społeczności lokalnej - podłączenie do systemu kanalizacji północnych dzielnic Grudziądza;
 • poprawa jakości życia mieszkańców;
 • stworzenie korzystnych warunków do rozwoju ekonomicznego regionu;
 • zmniejszenie ilości osadu powstającego w wyniku funkcjonowania oczyszczalni scieków w Nowej Wsi;
 • ochrona lokalnych zasobów wód podziemnych poprzez zapewnienie systemu odbioru ścieków w północnych dzielnicach Gminy Miasta Grudziądz, położonych powyżej Głównego Zbiornika Wody Pitnej nr 129;
 • ochrona okolicy Grudziądza zaliczonego przez program CORINE jako ostoja przyrody Europejskiej Sieci Obszarów Chronionych NATURA 2000

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-06-17 14:24
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 11:15

Zakończenie Projektu

W 2009 roku Projekt został zakończony i rozliczony.
W efekcie jego realizacji wybudowano stację suszenia osadów na Oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi koło Grudziądza, a także 30 520 m sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej oraz 4 przepompownie ścieków.
28 kwietnia 2010 roku Beneficjent (MWiO sp. z o.o.) podpisał Raport Końcowy dla Projektu, który ostatecznie został przekazany do Komisji Europejskiej przez stronę polską w czerwcu 2010 roku.

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2010-07-13 13:18
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2010-07-15 10:33

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16521
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:06:38