Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Informacja o podpisanych Umowach w ramach Projektu ISPA/Fundusz Spójności

Poniżej zamieszczono informacje o wynikach postępowań dla następujących zadań realizowanych w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu":

Kontrakt W2 "Budowa sieci kanalizacyjnej"

Kontrakt W1 "Budowa stacji suszenia osadów"

Kontrakt TA4 "Inżynier Kontraktu"

Kontrakt W2-1 "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap"

Kontrakt TA4-1 "Inżynier Kontraktu dla W2-1"

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2006-02-17 07:34
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-04 16:39
Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dla Projektu ISPA/FS - 'Budowa sieci kanalizacyjnej

31 maja 2005 r. w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu nastąpiło podpisanie Umowy na wykonawstwo robót dla zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej”. Jest to pierwsze zadanie inwestycyjne realizowane w ramach Projektu „Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu”, współfinansowanego z Funduszu Spójności.

W drodze przetargu nieograniczonego zostało wybrane Konsorcjum Firm: MELBUD Sp. z o.o., INŻBUD sp. j. oraz GRUD-INŻ Sp. z o.o. z Grudziądza. W imieniu Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia akt Umowy podpisali:

 • Krzysztof Dąbrowski – Prezes Zarządu;
 • Roman Gajkowski – Dyrektor ds. Gospodarki Ściekowej, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.

W imieniu Konsorcjum podpis złożyli:

 • Andrzej Pawłowski – Prezes MELBUD Sp. z o.o.
 • Zenon Zehner – Wspólnik INŻBUD sp. j.
 • Mirosław Środa – Wspólnik INŻBUD sp. j.
 • Andrzej Bazyluk – Prezes GRUD-INŻ Sp. z o.o.

Umowa została zawarta na łączną kwotę: 3 186 370 EUR + 22%VAT.

W ramach zadania zostaną wybudowane: 23 000 m rurociągu grawitacyjnego oraz 2 670 m rurociągu tłocznego, a także 3 przepompownie ścieków. Planowany termin rozpoczęcia robót to początek III kwartału 2005 roku.

drukuj (Ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego dla Projektu ISPA/FS - 'Budowa sieci kanalizacyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2005-06-02 11:41
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-04 16:40

Metryka

 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2005-06-02 11:43
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 11:16
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla Projektu ISPA/FS - Budowa stacji suszenia osadów

26 stycznia 2006 roku, w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, podpisano Umowę dla zadania pn.: "Budowa stacji suszenia osadów". Jest to drugie zadanie inwestycyjne rezlizowane w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu", współfinansowanego z Funduszu Spójności.
W drodze postępowania prowadzonego w trybie negocjacji z ogłoszeniem wybrano ofertę Wykonawcy - Konsorcjum Firm: Huber Technology Sp. z o.o. z Warszawy, Hans Huber AG Maschinen-und Anlagenbau z Niemiec oraz Energotechnika Sp. z o.o. z Warszawy.
W imieniu Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia akt Umowy podpisali:
Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu,
Roman Gajkowski - Dyrektor ds. Gospodarki Ściekowej, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.
W imieniu Wykonawcy - Konsorcjum Firm, podpis złożył:
Jacek Luranc - Prezes Zarządu Huber Technology Sp. z o.o.- Pełnomocnika i Lidera Konsorcjum.
Umowa została zawarta na łączną kwotę:
2 346 300 EUR + 22% VAT.
Zamówienie obejmuje zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowę stacji suszenia osadów w Grudziądzu na terenie miejsko-gminnej oczyszczalni ścieków w Nowej Wsi. Zamówienie będzie realizowane w oparciu o zasady określone w Warunkach Kontraktu na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem FIDIC - "żółta książka". Projektowanie inwestycji rozpocznie się niezwłocznie po podpisaniu Umowy. Planowany termin rozpoczęcia robót budowlanych to III kwartał tego roku.
Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2006-02-01 08:48
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2008-12-04 16:39

Metryka

 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2006-02-01 10:36

Ogłoszenie o wyniku postępowania dla Projektu ISPA/FS - zamówienie dodatkowe do Kontraktu W1 Budowa stacji suszenia osadów

19 marca 2009r. podpisano Umowę na zamówienie dodatkowe do Kontraktu W1 pn.: "Budowa stacji suszenia osadów". Niniejsze zamówienie stanowi sektorowe podprogowe zamówienie dodatkowe, realizowane w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu", współfinansowanego z Funduszu Spójności.
W drodze postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, w oparciu o Regulamin Zamówień obowiązujący w MWiO sp. z o.o. udzielono zamówienia dotychczasowemu Wykonawcy Kontraktu W1, tj. Konsorcjum firm: Huber Technology Sp. z o.o. z Warszawy, Hans Huber AG Maschinen - und Anlagenbau z Niemiec oraz Energotechnika Sp. z o.o. z Warszawy.
W imieniu Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia akt Umowy podpisali:
Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu,
Roman Gajkowski - Dyrektor ds. Gospodarki Ściekowej, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.
W imieniu Wykonawcy - Konsorcjum firm, podpis złożył:
Wojciech Pisula - Prezes Zarządu Huber Technology Sp. z o.. - Pełnomocnika i Lidera Konsorcjum.
Umowa została zawarta na łączną kwotę:
186 400,00 EUR + 22% VAT.
Przedmiotem Umowy jest przebudowa układu istniejących gazogeneratorów i zasilania suszarni wraz z przebudową instalacji do przesyłu ciepła oraz włączeniem ciepła w system cieplny suszarni osadów.
Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2009-03-19 11:45
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-19 11:50

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2009-03-19 11:51
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2009-03-19 11:52
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla Projektu ISPA/FS - Inżynier Kontraktu

15 lutego 2006 roku, w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, podpisano Umowę dla zadania pn.: "Inżynier Kontraktu". Jest to zadanie realizowane w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu", współfinansowanego z Funduszu Spójności.
W drodze postępowania prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki, po negocjacjach, podpisano Umowę z Wykonawcą Usługi - "Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o." z siedzibą w Elblągu.
W imieniu Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia akt Umowy podpisali:
Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu,
Roman Gajkowski - Dyrektor ds. Gospodarki Ściekowej, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.
W imieniu Wykonawcy - Spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego podpis złożył:
Jan Pawłowicz - Dyrektor Spółki.
Umowa została zawarta na łączną kwotę:
105 000 EUR + 22% VAT.
Czas trwania niniejszego kontraktu to 16 miesięcy od daty jego podpisania.
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa inspekcji budowlanej obejmująca pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu zgodnie z Wzorem umowy o usługach Klient/Konsultant FIDIC oraz nadzoru inwestorskiego według Prawa budowlanego, w odniesieniu do dwóch kontraktów na budowę z projektowaniem:
Kontrakt W1 - "Budowa stacji suszenia osadów",
Kontrakt W2 - "Budowa sieci kanalizacyjnej",
realizowanych zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC na Urządzenia i Budowę z Projektowaniem.
Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przesłaną do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2006-02-17 07:21
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-16 12:28

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2006-02-17 07:23

W związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udzielił zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy usługi. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych dnia 18.06.2007 pod numerem 102671.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2007-06-26 14:31
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2007-06-26 14:32

W związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udzielił kolejnego zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy usługi. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, to zgodnie z art. 4  pkt 8) Prawo zamówień publicznych, przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosowano w/w ustawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor- Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2008-07-10 07:47

W związku z zaistnieniem przesłanek, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udzielił kolejnego zamówienia dodatkowego dotychczasowemu wykonawcy usługi. Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 000 euro, to zgodnie z art. 4 pkt. 8) Prawo zamówień publicznych, przy udzielaniu niniejszego zamówienia nie stosowano w/w ustawy.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2009-05-20 14:56
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2009-05-20 14:57
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla Projektu ISPA/FS - Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap

10 maja 2007 roku, w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, podpisano umowę dla zadania pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap". Jest to trzeci kontrakt na roboty realizowany w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu", współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielono zamówienia. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno - Melioracyjnych MELBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu.
W imieniu Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia akt umowy podpisali:
Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu,
Roman Gajkowski - Dyrektor ds. Gospodarki Ściekowej, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.
W imieniu Wykonawcy - Spółki MELBUD podpis złożył:
Andrzej Pawłowski - Prezes Zarządu.

Umowa została zawarta na łączną kwotę: 884 380 EUR + 22% VAT.
Czas trwania niniejszego kontraktu to 16 miesięcy od daty jego podpisania.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi zaprojektowanie, uzyskanie pozwolenia na budowę oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pólnocnej części Grudziądza. Zamówienie realizowane będzie w oparciu o zasady określone w Warunkach Kontraktowych dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy FIDIC "żółta książka".

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia przesłaną Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2007-05-16 12:16
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-16 12:22

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2007-05-16 12:20
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2007-05-16 12:21
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla Projektu ISPA/FS - Inżynier Kontraktu dla W2-1

16 lipca 2007 roku, w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, podpisano umowę dla zadania pn.: "Inżynier Kontraktu dla W2-1". Jest to trzeci kontrakt na usługi realizowany w ramach Projektu "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu", współfinansowanego z Funduszu Spójności.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielono zamówienia. Wykonawcą zadania jest Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu. 
W imieniu Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia akt umowy podpisali:

 • Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu,
 • Roman Gajkowski - Dyrektor ds. Gospodarki Ściekowej, Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu.

W imieniu Wykonawcy - Spółki Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego podpis złożył:

 • Jan Pawłowicz – Dyrektor Spółki.

 

Umowa została zawarta na łączną kwotę: 43 800 EUR + 22% VAT.
Czas trwania niniejszego kontraktu to 16 miesięcy od daty jego podpisania.
Przedmiot niniejszego zamówienia stanowi usługa inspekcji budowlanej podczas realizacji Przedsięwzięcia "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu", obejmująca pełnienie obowiązków Inżyniera Kontraktu zgodnie ze Wzorem umowy o usługach Klient/Konsultant FIDIC, 2. wydanie angielsko - polskie 2003, tłumaczenie 3. wydania angielskiego, 1998 (tzw. "biała książka") oraz nadzoru inwestorskiego według Prawa budowlanego, w odniesieniu do kontraktu na budowę z projektowaniem: Kontrakt W2-1 pn.: "Budowa sieci kanalizacyjnej - II etap" realizowanego zgodnie z Warunkami Kontraktowymi dla Urządzeń oraz Projektowania i Budowy FIDIC (tzw. "żółta książka").

Poniżej zamieszczono treść ogłoszenia o zawarciu umowy opublikowanego na Portalu Urzędu Zamówień Publicznych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2007-07-17 09:19

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2007-07-17 09:21

drukuj całą stronę

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 35752
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-12 07:35:36