Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Biuro Obsługi Klienta

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Potorska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-21 18:19
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 07:50

Przyjmowanie i załatwianie spraw odbiorców

1. Biuro Obsługi Klienta
 
Dla wygody klientów, w celu szybkiego i sprawnego załatwienia Ich spraw zostało uruchomione biuro obsługi klienta, mieszczące się w siedzibie spółki przy ul. Mickiewicza 28/30 w Grudziądzu.
Biuro to czynne jest w dni robocze od  poniedziałku do  piątku w godzinach pomiędzy 7.00 a 15.00 .Sprawy przyjmowane są w formie ustnej, telefonicznej, pisemnej, a także drogą elektroniczną i każda z nich załatwiana jest bez zbędnej zwłoki. Pisemne odpowiedzi przesyłane są w nieprzekraczalnym terminie 14 dni od daty wpływu pisma do Spółki.
Sprawy dotyczą głównie następujących zagadnień:
 • wyjaśniana spraw związanych z wystawioną fakturą,
 • przyjmowaniem zleceń na plombowanie wodomierzy oraz na montaż nakładek do zdalnego odczytu wodomierzy,
 • przyjmowania stanów wodomierzy,
 • zawierania umów i negocjowania ich warunków,
 • windykacji należności, w tym prolongaty terminów płatności faktur,
 • zaistniałych awarii wodociągowych i kanalizacyjnych,
 • informacji o brakujących pokrywach na studzienkach kanalizacyjnych, kratkach ściekowych, niesprawnych wodomierzach itp.

W przypadku spraw zgłaszanych osobiście pracownik biura obsługi klienta stara się załatwić sprawę na miejscu. Sprawy obejmujące szersze spektrum zagadnień np. dotyczące specyficznych zapisów w umowie lub inne np. wymagające decyzji osób z kierownictwa Spółki załatwiane są po przeprowadzeniu koniecznych konsultacji, analiz lub uzgodnień, w zależności od specyfiki rozpatrywanej sprawy.

2. Naliczenie należności za usługi

Podstawą naliczenia należności za usługi świadczone przez MWiO tj. dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków są wskazania wodomierzy lub urządzeń pomiarowych. Na podstawie tych właśnie wskazań wystawiane są faktury dla odbiorców z uwzględnieniem aktualnych taryf i warunków dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy-Miasto Grudziądz.

3. Zapłata należności za usługi

Płatności wynikające z faktur mogą być dokonywane w następujących formach:
- gotówką lub przelewem za pośrednictwem banku lub poczty,
- przelewem na podstawie stałej dyspozycji płatności zgłoszonej w banku prowadzącym rachunek odbiorcy.

4. Ekspertyza wodomierza

W przypadku zastrzeżeń, co do poprawności wskazań wodomierza, odbiorca ma prawo złożyć wniosek o urzędowe sprawdzenie prawidłowości wskazań wodomierza. Pisemne złożenie takiego wniosku stanowi podstawę do dokonania wymiany wodomierza i przekazanie go do Obwodowego Urzędu Miar w Grudziądzu w celu sporządzenia jego ekspertyzy. Wnioski z wykonanej ekspertyzy są podstawą do dalszego działania MWiO zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków uchwalonym przez Radę Miasta Grudziądza.

5. Uregulowania prawne

Wszystkie działania, o których mowa wyżej wynikają z unormowań prawnych, m.in. ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków  oraz regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków, uchwalonego w dniu 26.11.2008 r. przez Radę Miejską Grudziądza.

komentarze (0) ()

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: W. Czarnecka
  data wytworzenia: 2008-02-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-11 17:28
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-11-23 10:25

drukuj ()

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Potorska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-22 19:10
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 07:53

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Monika Potorska
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-21 19:52
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 07:54
Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej

 

 

1. Wydanie warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci wod -kan 

 

 

 

W celu otrzymania warunków technicznych przyłączenia nieruchomości do sieci należy złożyć wniosek o wydanie w/w warunków zawierający: dane inwestora, rodzaj obiektu z dokładną jego lokalizacją, ilościowe zapotrzebowanie na wodę i odprowadzane ścieki wraz z określeniem jakości ścieków. Do wniosku należy dołączyć aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową z zaznaczonymi granicami nieruchomości i lokalizacją projektowanego obiektu budowlanego (2 egz.).

 

Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w sekretariacie MWiO sp. z o.o. 

 

 

 

2. Uzgodnienie projektu przyłączy wod – kan 

 

 

 

Do uzgodnienia projektu przyłączy wod – kan wymagane jest złożenie wniosku o uzgodnienie projektu oraz 2 egzemplarze projektu budowlanego. Informujemy, że istnieje możliwość zlecenia wykonania projektu przyłączy wod – kan MWiO sp. z o.o. – Sekcja Obsługi Technicznej. Projekt wraz z wnioskiem o uzgodnienie należy złożyć w Sekretariacie MWiO sp. z o.o. Podpisanie umowy na prace projektowe odbywa się w Referacie Uzgodnień Technicznych. 

 

 

 

3. Wykonanie przyłączy wod - kan  

 

 

 

Inwestor zobowiązany jest do wypełnienia zlecenia:

 

- na kompletne wykonanie usługi tj. wybudowanie przyłącza, włączenie w sieć, odbiór techniczny oraz usługę geodezyjną, lub

 

- na wykonanie przyłączenia do sieci i odbiór techniczny. 

 

Inwestor ma obowiązek dostarczenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
W momencie wypełnienia zlecenia o wykonanie przyłącza lub przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowo – kanalizacyjnej, inwestor zobowiązany jest do podpisania umowy o dostarczenie wody i odprowadzenie ścieków.

 

komentarze (0) (Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej)

drukuj (Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Aleksandra Skamierska
  data wytworzenia: 2008-02-21
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2008-02-21 19:46
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-09-01 08:33

Opis strony

redaguje: Monika Potorska, tel. +48 56/4504909

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14865
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2020-11-23 10:25