Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

Ochrona Danych Osobowych

Szanujemy Państwa prawo do prywatności,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych są Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., adres: 86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30, zwane dalej Spółką.
 2. Administrator danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
  z którym można kontaktować się na adres: iodo@mwio.pl ,  tel. kontaktowy: +48 564504918.Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pani Katarzyna Dreszler.
 3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych uwarunkowana jest zależnościami pomiędzy Administratorem a Panią/Panem.

Dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę m. in. w celu:

 • prowadzenia działalności statutowej, w szczególności realizacji zadań i wypełniania obowiązków przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego, wynikających
  z ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ustawy z dnia  13 września 1996 r.
  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
  o odpadach;
 • zawarcia umowy;
 • realizacji umowy;
 • świadczenia usług;
 • dotyczącym roszczeń;
 • zapewnienia komunikacji;
 • obsługi zgłoszeń i reklamacji;
 • prowadzenia analiz i statystyk.
 1. Państwa dane osobowe przechowywane będą przez okres wykonywania umowy lub przez okres konieczny na załatwienie zgłoszonej sprawy oraz przez okres konieczny w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na obowiązek przechowywania danych osobowych wynikający z przepisów prawa, lub inne ważne względy interesu publicznego a po tym okresie przez okres wymagany przepisami o archiwizacji .
 2. Podanie Spółce danych osobowych w zakresie obowiązujących przepisów ustaw
  i wydanych na ich podstawie aktów wykonawczych jest obowiązkowe oraz niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
  w pozostałych przypadkach dobrowolne.
 3. Posiada Pani/Pan prawo do:
 • żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego (PUODO);
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 2. Dane osobowe mogą być przekazywane m. in.: podmiotom sprawującym nadzór
  właścicielski, podmiotom świadczącym usługi IT, operatorom pocztowym i firmom kurierskim, bankom, firmom windykacyjnym, podmiotom świadczącym na rzecz Spółki usługi prawnicze, audytorskie, doradcze/konsultingowe.

Administrator zastrzega sobie prawo przekazania wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom, bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

Przeglądarka internetowa a pliki cookies

Ta witryna internetowa wykorzystuje technologię plików cookies (tzw. "ciasteczek"). W tym przypadku, cookies przechowuje informację o unikalnym identyfikatorze sesji. Innymi słowy, sprawdza czy użytkownik przeglądający stronę, jest zalogowany do serwisu. "Ciasteczka" nie przechowują danych prywatnych dotyczących użytkownika, takich jak: imię, nazwisko, hasło, lokalizacja lub adres IP.

Każda przeglądarka internetowa umożliwia zarządzanie sposobem korzystania z plików cookies poprzez modyfikację jej ustawień. Wprowadzenie zmian jest bardzo proste, ale pamiętaj, że jeśli wyłączysz lub ograniczysz obsługę plików cookies niektóre
z funkcjonalności naszej strony internetowej mogą być dla Ciebie niedostępne. W każdej chwili możesz przywrócić obsługę cookies.

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Katarzyna Dreszler
  data wytworzenia: 2022-03-29
 • opublikował: Andrzej Lamparski
  data publikacji: 2022-03-29 11:32
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2022-04-28 10:50

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9231
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-28 10:50:25