Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

 

100% udziałowcem MWiO sp. z o.o. jest Gmina Miasto Grudziądz.  

Funkcję Zgromadzenia Wspólników Spółki pełni

Prezydent Grudziądza  - Pan Maciej Glamowski 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Eichler -Janczak
  data wytworzenia: 2007-03-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-04 12:50
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-10 07:43
KOMPETENCJE ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI
 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Spółki , bilansu oraz rachunku zysków i strat za ubiegły rok obrotowy,
 2. Podjęcie uchwały o podziale zysków lub sposobie pokrycia strat,
 3. Udzielenie członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków,
 4. Decydowanie o połączeniu z innymi spółkami oraz o przekształceniu spółki jak również o przystapieniu do organizacji gospodarczej bądź wystąpieniu z niej,
 5. Uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej i regulaminu Zgromadzenia Wspólników,
 6. Ustalanie wynagradzania dla członków Rady Nadzorczej,
 7. Zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 8. Podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 9. Zmiana umowy spółki,
 10. Rozwiązanie i likwidacja spółki,
 11. Emisja obligacji,
 12. Wyrażanie zgody na zbywanie lub zastawianie udziałów jeżeli ich wartość przekracza 5% kapitału zakładowego spółki,
 13. Zatwierdzanie określonych przez Radę Nadzorczą zasad zbywania udziałów, których wartość nie przekracza 5% kapitału zakładowego spółki,
 14. Rozpatrzenie i rozstrzygnięcie wniosków przedstwionych przez Zarząd spółki i Radę Nadzorczą,
 15. Wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 16. Ustalenie zasad wynagradzania i wynagrodzenia miesięcznego dla Zarządu,
 17. Przyznawanie nagrody rocznej dla Zarządu Spółki,
 18. Przyznawanie świadczeń dodatkowych z tytułu zatrudnienia w Spółce dla Zarządu Spółki,
 19. Ustalanie innych, przewidzianych przepisami prawa, elementów umów o pracę z Zarządem Spółki,
 20. Podejmowanie uchwał lub zajmowanie stanowiska we wszystkich innych istotnych sprawach wniesionych do porządku obrad,
 21. Podejmowanie uchwał w sprawie zawarcia umowy między spółką dominującą a spółką zależną lub przekazywania zysku przez taką spółkę.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Eichler-Janczak
  data wytworzenia: 2007-03-01
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-04 12:50
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 10:24

Opis strony

redaguje: Iga Leśniak, tel. 56 450-49-36, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 14422
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-11 09:59:36