Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

 • Loga Funduszy

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-01-21 11:14

Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza

Projekt „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło  Grudziądza” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu

Nazwa Projektu: Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło  Grudziądza

Nazwa Beneficjanta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Przyznanie dofinansowania
Decyzją Zarządu Województwa Kujawsko – Pomorskiego z dnia 9 listopada 2010 r. podjęto Uchwałę nr  87/1517/10 w sprawie przyznania dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, konkurs Nr RPOWKP 29/II/2.2/2010. Stosownie do postanowień niniejszej Uchwały przyznano dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z Osi priorytetowej 2 Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska w ramach Działania 2.2. Gospodarka odpadami dla Projektu pn.: „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”.

Wniosek o dofinansowanie został złożony do Urzędu Marszałkowskiego przez Beneficjenta – Spółkę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia z siedzibą w Grudziądzu dnia 2 kwietnia 2010 r.

 Zakres rzeczowy inwestycji

Projekt obejmuje pięć zadań:
Zadanie I        - Budowa instalacji kompostowania i modernizacja istniejącej sortowni
Zadanie II       - Rozbiórka pryzm energetycznych IA, IIA, IB, IIB
Zadanie III      - Rozbudowa kwatery Ia oraz zabudowa drenażu odwadniającego
Zadanie IV      - Budowa obiektów i infrastruktury technicznej
Zadanie V       - Zakup sprzętu niezbędnego dla funkcjonowania Składowiska

 Cel inwestycji

Wdrożenie projektu przyczyni się do wprowadzenia racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami na Składowisku w Zakurzewie. Przeprowadzona modernizacja nie tylko odniesie pozytywne skutki dla samego obiektu, jakim jest Składowisko Odpadów, ale z pewnością przedłuży także możliwość składowania odpadów na jego terenie, bez konieczności budowy nowego Składowiska.
Celowi głównemu służyć będzie realizacja celów szczegółowych tj. zwiększenie powierzchni kwater eksploatowanych na Składowisku poprzez rozbudowę kwatery Ia; poprawa stanu i potencjału infrastruktury technicznej na Składowisku oraz wprowadzenie nowoczesnychi ekologicznych procesów technologicznych obróbki odpadów. Przeprowadzone zostaną inwestycje w maszyny oraz w urządzenia eksploatowane na Składowisku wraz z dokonaniem modernizacji obiektów. Realizacja inwestycji w omawianym zakresie rzeczowym spowoduje zmniejszenie ilości składowanych odpadów komunalnych poprzez zwiększenie udziału odzysku surowców wtórnych z odpadów. Wprowadzenie technologii recyklingu organicznego (kompostowanie) umożliwiającej recyrkulację biodegradowalnych składników odpadów, przyczyni się w znacznej mierze do zmniejszenia ilości odpadów w końcowym efekcie unieszkodliwianych przez składowanie. To z kolei umożliwi wypełnienie wymogów Dyrektywy Rady Wspólnot Europejskich 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów oraz przepisów krajowych zawartych w ustawie o odpadach, w ramach których nakłada się obowiązek wprowadzenie takich rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami, aby w 2010r. składowanych było nie więcej niż 75% komunalnych odpadów ulegających biodegradacji i odpowiednio: w 2013 – 50%, a w 2020 – 35%.

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 62 267 723,70 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane: 51 033 685,00 PLN
Kwota dofinansowania z EFRR: 35 292 020,65 PLN
Poziom dofinansowania: 69,15% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

 

Okres realizacji Projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie realizacji Projektu:  23.04.2009 r.
zakończenie
realizacji Projektu: 31.12.2014 r. 

drukuj (Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-01-21 11:22
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2014-06-11 10:31

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 17736
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:01:19