Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Projekty realizowane przy współpracy z WFOŚiGW w Toruniu

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi inwestycji prowadzonych przez Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o., na które pozyskano pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Toruniu.

W ramach współpracy z WFOŚiGW realizowane są następujące Projekty:

1. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Tuszewo i Sadowo w Grudziądzu”- realizowana przez MWiO sp. z o.o. przy udziale środków pozyskanych z pożyczki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu  www.wfosigw.torun.pl
 

Opis przedsięwzięcia

Teren objęty planowanym przedsięwzięciem, zlokalizowany jest w granicach administracyjnych miasta Grudziądz w dzielnicy Tuszewo i Sadowo. Występuje tu zwarta zabudowa jednorodzinna i zagrodowa. Ścieki sanitarne gromadzone są w szambach na terenie poszczególnych posesji i stamtąd okresowo wywożone. Obecnie teren, na którym planowana jest inwestycja nie jest skanalizowany.

Budowa kanalizacji ma na celu polepszenie warunków socjalno-bytowych mieszkańców tego terenu poprzez stworzenie możliwości podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Realizacja przedsięwzięcia wskazuje jednoznaczny pozytywny wpływ na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej. Przewiduje się, że budowa kanalizacji sanitarnej wpłynie również na rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie. System kanalizacji ma w stały sposób poprawić warunki bytowe obecnych jak i przyszłych mieszkańców oraz zmniejszyć oddziaływanie na środowisko.

Planowane przedsięwzięcie przewiduje budowę sieci kanalizacji sanitarnej
z podziałem na 5 zlewni, ze względu na niewielką deniwelację terenu. Dla każdej zlewni przewidziano lokalną tłocznię ścieków. Planowana jest budowa 12 733m sieci kanalizacyjnej (w tym 10 158m sieci grawitacyjnej w zakresie średnic 200 – 315mm oraz 2 575m sieci ciśnieniowych o średnicach 110 – 160mm).

Przedsięwzięcie jest ujęte w KPOŚK, jako konieczne do zrealizowania w terminie do końca 2015r.

Łączny koszt inwestycji wynosi 5.252.569,70 zł netto, z czego 3.597.00,00 zł netto, stanowi preferencyjna pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu.

 

2. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądzadofinansowany z EFRR w ramach RPO WK-P na lata 2007 – 2013 oraz ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu www.wfosigw.torun.pl

Wysokość pozyskanej pożyczki opiewa na kwotę 15 mln zł.

Celem Projektu jest wprowadzenie racjonalnego oraz perspektywicznego systemu gospodarowania odpadami na Składowisku w Zakurzewie, a także spełnienie    kryteriów, jakimi cechować się musi Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów         Komunalnych.

Szczegółowy opis Projektu, w tym jego zakres rzeczowy, wartość oraz terminy realizacji dostępne są na niniejszej stronie internetowej w zakładce „Projekty RPO   WK-P”, podstrona „Modernizacja Składowiska Odpadów”

http://www.bip.wodociagi.grudziadz.pl/209,modernizacja-skladowiska-odpadow.html

drukuj (Projekty realizowane przy współpracy z WFOŚiGW w Toruniu)

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
    data wytworzenia: 2013-12-18
  • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
    data publikacji: 2013-12-18 22:53
  • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
    ostatnia modyfikacja: 2013-12-18 22:56

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11547
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:05:11