Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Rada Nadzorcza MWiO sp. z o.o.

w osobach:

 1. Marcin Kuskowski - Przewodniczący Rady Nadzorczej
 2. Adam Stręciwilk - Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
 3. Mirosław Szubartowski - Członek Rady Nadzorczej

 

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Eichler - Janczak
  data wytworzenia: 2008-07-25
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-04 12:51
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-15 14:23
KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI
 1. Stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich gałęzieziach jej działalności,
 2. Coroczne badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat pod względem zgodności z księgami i dokumentami oraz zgodności ze stanem faktycznym,
 3. Badanie sprawozdania Zarządu oraz rozpatrywanie wniosków Zarządu co do podziału zysków i sposobu pokrycia strat,
 4. Składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego, sprawozdania na piśmie z wyników przeprowadzonych badań, o których mowa w pkt 2 i 3,
 5. Stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi absolutorium,
 6. Opiniowanie wszystkich spraw przedkładanych przez Zarząd Zgromadzeniu Wspólników,
 7. Zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki,
 8. Wyrażenie zgody na zbycie lub zastawienie udziałów, których wartość nie przekracza 5% kapitału zakładowego spółki w oparciu o zasady zbywania udziałów zatwierdzone przez Zgromadzenie Wspólników,
 9. Zbycie udziałów w razie śmierci wspólnika,
 10. Wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania za rok obrachunkowy,
 11. Wyrażanie opinii w sprawach podejmowanych przez Zarząd Spółki w zakresie rozporządzania prawem lub zaciągnięcia zobowiązania do świadczenia powyżej 30.000,00 /trzydzieści tysięcy/ EURO w zakresie nie objętym planem rzeczowo-finansowym Spółki uprzednio zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą,
 12. Powoływanie i odwoływanie Zarządu,
 13. Nawiązywanie i rozwiązywanie stosunku pracy z Zarządem Spółki,
 14. Oznaczenie czasopism, w których Spółka zamieszcza swoje ogłoszenia,
 15. Opiniowanie opracowanych przez Zarząd programów działania Spółki.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Marta Eichler - Janczak
  data wytworzenia: 2005-10-18
 • opublikował: brak informacji
  data publikacji: 2003-08-04 12:51
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-04-18 10:16

Opis strony

redaguje: Iga Leśniak, tel. 56 450-49-36, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16611
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2024-04-11 09:59:54