Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Kontrola przedrealizacyjna

W dniach 02 - 06 sierpnia 2004 roku w Miejskich Wodociągach i Oczyszczalni Spółka z o.o., jako Jednostce Realizującej Projekt ISPA, przeprowadzono kontrolę przedrealizacyjną. Oceny stanu przygotowania MWiO sp. z o.o. dokonali przedstawiciele Departamentu Kontroli Terenowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej: Mieczysław Borowski oraz Wiesław Mazurkiewicz. Spółka jako Beneficjent Końcowy Funduszu ISPA uzyskała ocenę zadowalającą - najwyższą z możliwych.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2004-08-10 09:46
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 11:17
Kontrola realizacyjna nr 1
W dniach 24-28.10.2005r. przeprowadzono pierwszą kontrolę realizacyjną prowadzonego przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Projektu pn. "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu". Kontroli dokonał Ekspert Departamentu Kontroli Terenowych Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Mieczysław Borowski. Przedmiotem kontroli była ocena stanu zaawansowania finansowego i rzeczowego Projektu oraz podejmowanych przez MWiO sp. z o.o. działań promocyjnych i upowszechniających. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidlowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2005-10-28 14:15
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2005-11-15 11:17

Kontrola realizacyjna nr 2

W dniach 13 - 15.11.2006r. przeprowadzono drugą kontrolę realizacyjną prowadzonego przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Projektu pn.: "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu". Kontroli dokonał Ekspert Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Mieczysław Borowski. Przedmiotem kontroli była ocena stanu zaawansowania finansowego i rzeczowego Projektu oraz podejmowanych przez MWiO sp. z o.o. działań promocyjnych i upowszechniających. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2006-11-17 08:18
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2006-11-17 08:25
Kontrola UKS

W dniach 09.01.2008 - 03.03.2008r. została przeprowadzona w Spółce, przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Kontroli Skarbowej z siedzibą w Bydgoszczy, kontrola w zakresie celowości i zgodności z prawem gospodarowania środkami publicznymi oraz środkami pochodzącymi z Funduszu Spójności w ramach realizowanego przez Spółkę Projektu pn.: "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu". Kontrola została zakończona w dniu 3 marca 2008 roku protokołem kontroli.

Dnia 11 kwietnia 2008r. Spółka otrzymała Wynik Kontroli, w którym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2008-03-11 08:39
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2008-04-17 11:17
Kontrola realizacyjna nr 3

W dniach 25 - 29.08.2008r. przeprowadzono trzecią kontrolę realizacyjną prowadzonego przez Spółkę Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia Projektu pn.: "Oczyszczanie ścieków w Grudziądzu". Kontroli dokonali eksperci Departamentu Kontroli Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Przedmiotem kontroli była ocena stanu zaawansowania finansowego i rzeczowego Projektu oraz podejmowanych przez MWiO sp. z o.o. działań promocyjnych i upowszechniających. W wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2008-09-02 07:09

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 15959
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:08:08