Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Banery

Treść strony

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Decyzją z dnia 7 grudnia 2007 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2007 – 2013.

Cel programu to poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.

W ramach programu wyróżniono 15 priorytetów:

 1. Gospodarka wodno-ściekowa;
 2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;
 3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;
 4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;
 5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;
 6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;
 7. Transport przyjazny środowisku;
 8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;
 9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;
 10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;
 11. Kultura i dziedzictwo kulturowe;
 12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;
 13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego;
 14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;
 15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności.

Zarządzanie programem

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. Instytucja Zarządzająca podpisała Porozumienia z IP, w których przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym:

Instytucjami odpowiedzialnymi za wdrażanie poszczególnych priorytetów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (Instytucjami Pośredniczącymi) są:

Oczekiwane efekty programu

 • 200 aglomeracji, które w wyniku realizacji projektów POIiŚ przybliżą się do spełnienia wymogów dyrektywy środowiskowej 91/271/EWG;
 • 120 nowych oczyszczalni ścieków;
 • 20 nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów;
 • 5,5 mln osób, które zostaną objęte systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
 • z 79 proc. do 50 proc. zmniejszy się poziom składowania odpadów;
 • 25 kompleksowych projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi;
 • 380 nowo wybudowanych obiektów małej retencji;
 • 494 stanowiska do analizowania i reagowania na zagrożenia katastrofami naturalnymi;
 • 135 dużych przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego;
 • 500 ha, którym przywrócono ochronę właściwego stanu ekosystemów;
 • 430 km wybudowanych autostrad w sieci TEN-T;
 • 579 km wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T;
 • 8 przebudowanych lotnisk w sieci TEN-T;
 • 592 km zmodernizowanych linii kolejowych;
 • 200 km wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego;
 • 12 zmodernizowanych obiektów na drogach wodnych;
 • do 7,5 proc. powinien wzrosnąć udział energii elektrycznej wytworzonej ze źródeł odnawialnych w zużyciu energii elektrycznej brutto;
 • 100 tysięcy ton rocznej produkcji biopaliw;
 • 690 MW dodatkowej mocy zainstalowanej w elektrowniach wykorzystujących odnawialne źródła;
 • 1000 km nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych i 4900 km gazociągów dystrybucyjnych;
 • 418 km wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych;
 • 14 obiektów dziedzictwa kulturowego poddanych ochronie;
 • 340 ambulansów zakupionych na potrzeby ratownictwa medycznego;
 • 160 przebudowanych i doposażonych zakładów opieki zdrowotnej;
 • 85 zmodernizowanych obiektów szkolnictwa wyższego;
 • blisko 6 tys. utworzonych miejsc pracy.

Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys RLM

Finansowanie
Fundusz Spójności (3 142,82 mln euro)

Cel działania
Wyposażenie (do końca 2015 r.) aglomeracji powyżej 15 tys. RLM w systemy kanalizacji zbiorczej oraz oczyszczalnie ścieków zgodnie z wymogami dyrektywy Rady 91/271/EWG w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Przykładowe rodzaje projektów
Budowa, rozbudowa lub modernizacja oczyszczalni ścieków komunalnych lub/i budowa i modernizacja systemów kanalizacji zbiorczej w aglomeracjach powyżej 15 000 RLM ujętych w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych.
Dodatkowo, w uzasadnionych przypadkach, w zakres projektu może zostać włączona budowa i modernizacja systemów zaopatrzenia w wodę oraz budowa kanalizacji deszczowej.

Beneficjenci

 1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,
 2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych jst

Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych: 85%

Minimalny wkład własny beneficjenta - 15% wydatków kwalifikowanych oraz wszystkie wydatki większe niż luka finansowa.

Lista wydatków kwalifikowanych zgodnie z "Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach PO Infrastruktura i Środowisko

Minimalna wartość projektu - bez ograniczeń

Dla I priorytetu przewidziano dwa tryby wyboru projektów; tryb indywidualny (projekty uwzględnione na liście indykatywnej) oraz tryb konkursowy. Nabory wniosków w trybie konkursowym były ogłaszane przez Instytucję Pośredniczącą – Ministerstwo Środowiska. NFOŚiGW pełni funkcję Instytucji Wdrażającej w przypadku projektów o koszcie całkowitym powyżej 25 mln euro. Dla projektów o koszcie całkowitym do 25 mln euro Instytucją Wdrażającą jest właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska.

Więcej informacji na temat POIiŚ znajduje się na stronach:

www.pois.gov.pl

www.funduszeeuropejskie.gov.pl

drukuj (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2014-02-20
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2014-02-20 11:25
 • zmodyfikował: Andrzej Lamparski
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-17 10:40

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919, e-mail: bip@bip.wodociagi.grudziadz.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 9581
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2023-11-21 10:03:52