Biuletyn Informacji Publicznej
Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni Spółka z o.o. w Grudziądzu

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • Monitor Polski
 • Internetowe Biuro Obsługi Klienta

Intranet

Zaloguj się
:
:

Przejdź do: www.mwio.pl

Banery

Treść strony

 • -

Metryka

 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-01-21 11:06

Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu

Projekt „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o. w Grudziądzu
 

Nazwa Projektu: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu

Nazwa Beneficjanta: Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Mickiewicza 28/30

Opis Projektu

Projekt RPO WK-P w Grudziądzu
Projekt pn.: „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” został umieszczony dnia 22 lutego 2008 r. w Indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013. W dniu 2 lipca 2008 roku zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, została podpisana pre-umowa dotycząca przygotowania i terminowego złożenia wniosku aplikacyjnego. Dnia 10 września 2009 roku podpisano umowę o dofinansowanie projektu.

Projekt realizowany jest w ramach Osi priorytetowej 2 – Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska przyrodniczego, Działania 2.1. – Rozwój infrastruktury wodno-ściekowej.

Cele Projektu
Realizacja projektu przyczyni się do osiągnięcia celu, jakim jest kompleksowe rozwiązanie problemów związanych z poborem i dostarczeniem wód oraz eksploatacją infrastruktury wodociągowej na terenie aglomeracji miasta Grudziądz. Ponadto, pozwoli na osiągnięcie celu ogólnego, jakim jest ochrona zasobów przyrodniczych oraz racjonalne ich wykorzystanie, a tym samym ochrona wód podziemnych.

Przedmiot Projektu
Przedmiotem projektu „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu” jest realizacja trzech zadań obejmujących: modernizację i rozbudowę ujęcia wody (zadanie I), modernizację stacji uzdatnia wody (zadanie II) oraz budowę infrastruktury wodociągowej, modernizację sieci wodociągowej o dużej awaryjności, jak również wymianę sieci wykonanej z rur azbestowo - cementowych (zadanie III).

 

Wartość Projektu

Całkowita wartość Projektu: 20 136 168,88 PLN

Całkowite wydatki kwalifikowane: 16 451 328,43 PLN

Kwota dofinansowania z EFRR: 10 693 363,47 PLN

Poziom dofinansowania: 65% kwoty całkowitych wydatków kwalifikowalnych Projektu

 

Okres realizacji Projektu (zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie):

rozpoczęcie realizacji Projektu:   czerwiec 2008 r.

                zakończenie realizacji Projektu:  sierpień 2012 r.

 

Szczegółowe informacje o Projekcie dostępne są na stronie internetowej:

http://www.mwio.pl/main/fundusze_ue.html

 

drukuj (Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu)

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Małgorzata Paździor - Roclawski
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  data publikacji: 2011-01-21 11:12
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski, sprawy w zakresie Biura Zarządu
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-31 14:57

Opis strony

redaguje: Małgorzata Paździor-Roclawski, tel. +48 56/4504919

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 13447
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2020-08-07 10:56:32