Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. Przebudowa Stacji UzdatnianiaWody oraz rozbudowa i przebudowa Ujęcia Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grudziądzu.

W dniu 29 października 2009 r., w siedzibie Miejskich Wodociągów i Oczyszczalni sp. z o.o., podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa i przebudowa Ujęcia Wody wraz z infarstrukturą towarzyszącą w Grudziądzu.
Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwiju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr WPW.I.3040-UE-1044/2009.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielono zamówienia firmie: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT sp. z o.o., ul. Bór 143/157, 42-200 Czestochowa. Akt umowy podpisali:
- w imieniu zamawiającego: Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu,
- w imieniu wykonawcy: Stanisław Badora - Prezes Zarządu.
Kwota umowy: 8 296 151,63 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: do dnia 29.10.2011 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w dniu 29.10.2009 r. w Biuletynie zamówień Publicznych pod numerem 191755-2009.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-11-04 08:21

Informacja o wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na roboty budowlane pn. "Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu".

W dniu 31 sierpnia 2009 r., w siedzibie spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, podpisano umowę na wykonanie robót budowlanych pn. "Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu". Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach Projektu umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielono zamówienia. Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe GRUD-INŻ sp. z o. o., ul. Nad Torem 4, 86-300 Grudziądz.
W imieniu Zamawiającego akt umowy podpisał Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu;
w imieniu Wykonawcy podpis złożył Andrzej Bazyluk - Prezes Zarządu.
Kwota umowy to 1 065 277,88  złotych brutto.
Umowa obejmuje wymianę istniejących sieci wodociągowych o średnicy od 100 mm do 160 mm, wykonanych z rur azbestowo-cementowych, na sieci wodociągowe wykonane z rur PE, o łącznej długości około 2,63 km. Prace prowadzone będą na terenie osiedla Strzemięcin w Grudziądzu, w ulicach: Śniadeckich (ok. 2 125 m  - fi1 60 mm i ok. 46 m  - fi 110 mm), Korczaka (ok. 456 m - fi 160 mm).

Termin realizacji zamówienia: do dnia 30.04.2010 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w dniu 01.09.2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 299676-2009

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-09-01 10:21
Informacja o udzieleniu zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14000 euro

W dniu 29.08.2008 r. zawarto umowę na opracowanie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. Wykonawcą usługi jest Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej "Dynamik Filtr" Nocoń i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Częstochowie przy ul. Dojazdowej 1. Wartość zamówienia wynosi 8540,00 zł brutto. Termin realizacji zamówienia: 3 miesiące od dnia zawarcia umowy. Zamówienie dotyczy Projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu".

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2008.09.10
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2008-09-10 08:08
Informacja o wyniku postępowania dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę, modernizację oraz budowę sieci wodociągowych".

W dniu 4 września 2008 r., w siedzibie spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia, podpisano umowę dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę, modernizację oraz budowę sieci wodociągowych". Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach Projektu umieszczonego w Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Zamówienie podzielono na 3 części (zadania): zadanie 1: Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację sieci wodociągowych o dużej awaryjności, łączna długość sieci wynosi 3927 m; zadanie 2: Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych, łączna długość sieci wynosi 7293m; zadanie 3: Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sieci wodociągowej łączącej osiedla mieszkaniowe Mniszek i Rządz, łączna długość sieci wynosi 2000 m.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielono zamówienia. Wykonawcą zadania dla wszystkich trzech części (zadań) jest Zakład Usług Inwestycyjno-Projektowych Stanisław Kłosiński, 64-100 Leszno, ul. Grunwaldzka 6/1.
W imieniu Zamawiającego akt umowy podpisał Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu;
w imieniu Wykonawcy podpis złożył Stanisław Kłosiński.
Kwota umowy obejmująca wszystkie części zamówienia to 195 200 złotych brutto, w tym dla: zadania 1:   61 000 zł, dla zadania 2:  109 800 zł, dla zadania 3:  24 400 zł.
Umowa obejmuje opracowanie: projektów budowlanych, przedmiarów robót, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich oraz innych wymaganych przez instytucje i organy opracowań i projektów niezbędnych do uzyskania w imieniu Zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Termin realizacji zamówienia to 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w dniu 05.09.2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych po numerem 215294-2008 (www.portal.uzp.gov.pl).

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2008.09.05
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2008-09-05 14:32
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2008-09-05 14:36
Informacja o wyniku postępowania dla zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizację i rozbudowę ujęcia wody"

 

W dniu 20 sierpnia 2008 roku, w siedzibie spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia podpisano umowę dla zadania pn. " Opracowanie dokumentacji technicznej na modernizację Stacji Uzdatniania Wody oraz modernizację i rozbudowę Ujęcia Wody". Jest to kolejne zadanie realizowane w ramach Projektu znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielono zamówienia. Wykonawcą zadania jest Zakład Urządzeń Inżynierii Sanitarnej "Dynamik Filtr" Nocoń i Wspólnicy spółka jawna z siedzibą w Częstochowie. W imieniu Zamawiającego akt umowy podpisał: Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarzadu; w imieniu Wykonawcy podpis złożyła Olga Nocoń - Prezes Zarządu. Umowa została zawarta na kwotę brutto: 416 020 złotych.

Termin realizacji zamówienia to 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu: koncepcji projektowej wraz ze wstępnymi kosztami przedsięwzięcia budowlanego, projektów budowlanych, projektów wykonawczych, przedmiarów robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, kosztorysów inwestorskich, a także innych wymaganych prawem ewentualnych opracowań niezbędnych do uzyskania w imieniu zamawiającego pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonywania robót budowlanych.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowane zostało w dniu 21.08.2008 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 195733-2008  (www.portal.uzp.gov.pl).

 

 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2008-08-21
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2008-08-21 15:15
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2008-08-21 15:24
Informacja o unieważnieniu postępowania pn.: "Opracowanie dokumentacji na wymianę, modernizację oraz budowę sieci wodociągowych"

Dnia 24.07.2008r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia pn.: "Opracowanie dokumentacji technicznej na wymianę, modernizację oraz budowę sieci wodociągowych" (nr ogłoszenia w BZP 141221-2008 z dnia 26.06.2008).

Niniejsze zamówienie było podzielone na trzy części. W toku postepowania złożono trzy oferty, przy czym każdy z Wykonawców złożył ofertę na każdą z trzech części zamówienia. Zamawiający na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w całości, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty dla każdej z części zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2008.07.24
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-07-24 16:54
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2008-07-24 17:25
Ogłoszenie o wyniku postępowania dla zadania pn.: "Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu

24 czerwca 2008 roku, w siedzibie Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia w Grudziądzu, podpisano umowę dla zadania pn.: "Opracowanie wniosku o dofinansowanie i studium wykonalności Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu". Jest to pierwsze zadanie realizowane w ramach Projektu znajdującego się na Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 - 2013.

Po przeprowadzeniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego, udzielono zamówienia. Wykonawcą zadania jest Stowarzyszenie Absolwentów Wyższej Szkoły Administarcji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego z siedzibą w Gdańsku.
W imieniu Spółki Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia akt umowy podpisał:
Krzysztof Dąbrowski - Prezes Zarządu,
W imieniu Wykonawcy - podpis złożył:
Ryszard Kreft - Prezes Zarządu.

Umowa została zawarta na kwotę brutto: 28 548 PLN.

Termin realizacji zamówienia to 3 miesiące od daty podpisania umowy.
Przedmiotem ninieszego zamówienia jest usługa polegająca na opracowaniu: wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, streszczenia studium wykonalnosci, a także innych opracowań nie wymienionych, a wymaganych w procesie aplikowania o środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla Projektu pod nazwą: "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu" ubiegającego się o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO WK-P 2007 - 2013.

Poniżej plik zawierający treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia zamieszczonego dnia 25.06.2008 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 140395-2008.

 • autor informacji: Małgorzata Paździor - Roclawski
  data wytworzenia: 2008.06.25
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-06-25 14:24
 • zmodyfikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  ostatnia modyfikacja: 2008-06-26 09:05
 • opublikował: redaktor, Małgorzata Paździor-Roclawski
  data publikacji: 2008-06-26 08:05

Inne informacje

Informacje o innych postępowaniach prowadzonych w ramach RPO zamieszczane są na bieżąco na stronie "Przetargi RPO".

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-06-29 12:30

Opis strony

redaguje: Ewa Strojna, Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: strojna@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 12751
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-02 11:51

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1188485
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-27 13:33

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl