Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Intranet

Zaloguj się

Nawigacja

Treść strony

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2009-10-21 07:25

RPO - Rejestr udzielonych zamówień publicznych

drukuj (RPO - Rejestr udzielonych zamówień publicznych)

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-11-03 14:47
Postępowania o udzielenie zamówienia
 • autor informacji: Ewa Strojna
  data wytworzenia: 2008.06.26
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2008-04-30 13:46
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-29 11:07

Przetarg nieograniczony pn. Budowa studni głębinowych oraz przyłączy wody wraz z zasuwami i przepływomierzami

 

Dnia 22 kwietnia 2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod numerem: 114578-2010, zostało opublikowane   ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Budowa studni głębinowych oraz przyłączy wody z zasuwami i przepływomierzami. W tym samych dniu  zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na parterze budynku) oraz na niniejszej stronie internetowej. Począwszy od tego dnia zamawiający udostępniał na niniejszej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne informację dotyczące przedmiotowego postępowania.

W dniu 28 maja 2010 r. zamawiający opublikował na niniejszej stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Dla Część I przedmiotu  zamówienia pn. Roboty wiertnicze, wybrano ofertę oznaczoną numerem 3, która została złożona przez: Piotr Kurkowski Zakład Usług Wiertniczych „STUDWIERT”, Pokrzywno 132, 86-330 Mełno.  Cena wybranej oferty: 249 765,72 zł (słownie złotych: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt pięć i 72/100). Dla Część II przedmiotu  zamówienia pn. Wykonanie obudowy sześciu studni głębinowych oraz robót instalacyjnych, elektrycznych i AKPiA, związanych z włączeniem nowych studni do istniejącego układu technologicznego i sterowniczego SUW, wybrano ofertę oznaczoną numerem 4, która została złożona przez: Przedsiębiorstwo Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o. o., ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa. Cena wybranej oferty: 658 828,11 zł (słownie złotych: sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia osiem i 11/100).

Umowy na obie części zamówienia zostały zawarte z wymienionymi wyżej wykonawcami w dniu  8 czerwca 2010 roku.  W dniu 10.06.2010  r. zamieszczono na niniejszej stronie  internetowej  plik zawierający ogłoszenie o udzieleniu zamówienia i usunięto zamieszczane wcześniej pliki dotyczące przedmiotowego postępowania.

Niniejsze zamówienie publiczne udzielone zostało w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr WPW.I.3040-UE-1044/2009.

drukuj (Przetarg nieograniczony pn. Budowa studni głębinowych oraz przyłączy wody wraz z zasuwami i przepływomierzami)

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-04-22 14:20
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-10 14:37

Budowa studni głębinowych oraz przyłączy wody z zasuwami i przepływomierzami - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Treść ogłoszenia (PDF)
(dodano: 2010-06-10 14:28)

drukuj (Budowa studni głębinowych oraz przyłączy wody z zasuwami i przepływomierzami - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia)

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-06-10 14:26
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-10 14:32

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlach Tarpno, Strzemięcin, Mniszek w Grudziądzu

Dnia 12 marca 2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod numerem: 55367-2010 zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlach Tarpno, Strzemięcin, Mniszek w Grudziądzu.  W tym samym dniu zamawiający zamieścił ogłoszenie o zamówieniu w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na parterze budynku) oraz na niniejszej stronie internetowej. Począwszy od tego dnia zamawiający udostępniał również na niniejszej stronie specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania.

W dniu 28.04.2010 zamawiajacy opublikował na niniejszej stronie internetowej zawiadomienie o wyborze najkorzystnierjszej oferty. Dla obydwu części zamówienia wybrano ofertę firmy PETRO WodKan sp. z o.o. , ul. Chemików 7, 09-411 Płock. Cena wybranej oferty - część 1:  1 477 109,18 PLN, część 2:  1 579 983,95 PLN. Umowa z wymienionym wyżej wykonawcą została zawarta vw dniu 10 maja 2010 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 11.05.2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 116549-2010

Niniejsze zamówienie publiczne udzielone zostało w ramach realizacji Projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr WPW.I.3040-UE-1044/2009.

drukuj (Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlach Tarpno, Strzemięcin, Mniszek w Grudziądzu)

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-03-12 14:27
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-28 13:23

drukuj ()

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-05-11 11:00
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-29 11:25

Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji dla projektu pt. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”

W dniu 2 marca 2010 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych (BZP) pod numerem: 46269-2010  zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na usługę pn. Opracowanie dokumentacji dla projektu pt. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza". W tym samym dniu ogłoszenie o zamówieniu  zamawiający zamieścił w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie (tablica ogłoszeń na parterze budynku) oraz na niniejszej stronie internetowej.

Począwszy od tego dnia  zamawiający udostępniał na niniejszej stronie specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) oraz inne informacje dotyczące przedmiotowego postępowania, w tym informację, że: Zamawiający przewiduje, iż zamówienie będzie udzielane w ramach realizacji projektu pod tytułem „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”, który będzie współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013. Zamawiający przygotowuje dokumentację niezbędną do uczestnictwa w konkursie ogłoszonym w ramach Działania 2.2. Gospodarka Odpadami. Nabór wniosków o dofinansowanie projektów odbywać się będzie od 01.04.2010 r. do 31.05.2010 r

W dniu 21 maja 2010 r. zamawiajacy opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę złożoną przez: Halina Karmolińska-Słotkowska HEKO, ul. Miodowa 2A/2, 60-591 Poznań, cena oferty: 459 000 PLN. Umowę z wybranym wykonawcą  zawarto w dniu 11.06.2010 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 154457-2010 w dniu 15.06.2010 r. Poniżej ogłoszenie  o udzieleniu zamówienia.

drukuj (Przetarg nieograniczony na Opracowanie dokumentacji dla projektu pt. „Modernizacja Składowiska Odpadów w Zakurzewie koło Grudziądza”)

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-03-02 14:09
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-28 14:16

drukuj ()

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-06-15 14:58

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniej oferty

Stosownie do treści art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn.  zm.) zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu pn. Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności.

Poniżej zamieszczono plik zawierający treść zawiadomienia o wyborze oferty.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-04-13 14:55
Zawiadomienie o wyborze oferty (PDF)
(dodano: 2010-04-13 15:05)
 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-04-13 15:02

Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. informują, iż w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Budowa sieci wodociągowej o dużej awaryjności”, w dniu 19.04.2010 r. została zawarta umowa z wykonawcą konsorcjum firm: TECO spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Mydlana 1, 51-502 Wrocław oraz RABMER Polska sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, ul. Fordońska 393, 85-766 Bydgoszcz.

Poniżej zamieszczono plik zawierające treść ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

drukuj (Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia)

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-04-22 15:06

drukuj ()

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-04-22 15:07

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Budowa sieci wodociągowej łączącej osiedla Rządz i Mniszek w Grudziądzu

Dnia 18 grudnia 2009 roku, w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem: 248749-2009, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Budowa sieci wodociągowej łączącej osiedla Rządz i Mniszek w Grudziądzu".  Począwszy od tego dnia, zamawiający udostępniał na niniejszej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla przedmiotowego postępowania oraz informacje o postępowaniu. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zamieścił na niniejszej stronie internetowej w dniu 09.02.2010 r. Wybrano ofertę złożoną przez MELBUD S. A. z siedzibą w Grudziądzu przy ul. Składowej 4. Umowę z wybranym wykonawcą zawarto w dniu 18.02.2010 r.; kwota umowy: 2 312 107,35 zł. Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia zamiesczono w dniu 19.02.2010 r.

Niniejsze zamówienie publiczne udzielone zostało w ramach realizacji Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr WPW.I.3040-UE-1044/2009.

Poniżej zamieszczono plik zawierający ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 

 

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-12-18 16:35
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-29 11:22
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2010-02-19 13:36

Przetarg nieograniczony pn. Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz rozbudowa i przebudowa Ujęcia Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grudziądzu.

Dnia 26 maja 2009 r. zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem: 167700-2009, ogłoszenie o zamówieniu pn.: "Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody oraz  rozbudowa i przebudowa Ujęcia Wody wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Grudziądzu".  Począwszy od tego dnia, zamawiający udostępniał na niniejszej stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przedmiotowego postępowania oraz informacje o postępowaniu.

W dniu 12.08.2009r. zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wybrano ofertę Przedsiębiorstwa Budownictwa i Instalacji ABT spółka z o.o. , ul. Bór 143/157, 42-200 Częstochowa. Na wybór oferty wniesiono protest, od roztrzygniecia protestu przez zamawiającego  wniesiono odwołanie. Protest  został ostatecznie rozstrzygnięty Wyrokiem z dnia 8 października 2009 r. Krajowej Izby Odwoławczej - sygn. akt. KIO/UZP 1307/09 (doręczony zamawiającemu 19.10.2009r.).

W dniu 29 października 2009 r., z wybranym wykonawcą, zawarto umowę o wykonanie zamówienia publicznego. W imieniu zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu spółki - Krzysztof Dąbrowski, a w imieniu wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu spółki - Stanisław Badora. Niniejsze zamówienie publiczne udzielone zostało w ramach realizacji Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu , współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy nr WPW.I.3040-UE-1044/2009.

Poniżej zamieszczono pliki zawierające zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-05-26 15:12
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-06-29 10:29
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-08-12 11:36

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu.

Dnia 10 lipca 2009 r.  w Biuletynie Zamówień Publicznych, po numerem 233320-2009 , zostało opublikowne ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowychh wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu. Począwszy od tego dnia (do dnia publikacji ogłoszenia o udzieleniu zamówienia), Zamawiający udostępniał na niniejszej stronie internetowej Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dla przedmiotowego postępowania.

W dniu 07.08.2009 r. Zamawiający opublikował zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych pn. Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemiecin w Grudziądzu. Wybrano ofertę firmy: Przedsiębiorstwo Usługowo-Produkcyjne i Handlowe GRUD-INŻ sp. z o. o., ul. Nad Torem 4, 86-300 Grudziądz. Z postępowania nie został wykluczony żaden Wykonawca, nie odrzucono żadnej oferty. W trakcie postępowania nie wniesiono protestów.

W dniu 31 sierpnia 2009 r. , z wybranym Wykonawcą, zawarto umowę o udzielenie zamówienia publicznego.  W imieniu Zamawiającego umowę podpisał Prezes Zarządu spółki - Krzysztof Dąbrowski, w imieniu Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu spółki - Andrzej Bazyluk. Niniejsze zamówienie publiczne udzielone zostało w ramach realizacji Projektu pn. Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociagowej w Grudziadzu, zawartego na Indykatywnyn Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

Poniżej zamieszczono pliki zawierające zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty i ogłoszenie o zamówieniu (urzędowy druk ZP-403).

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-07-10 13:38
 • zmodyfikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2009-09-01 09:14

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Stosownie do przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn.: "Modernizacja sieci wodociągowych wykonanych z rur azbestowo-cementowych na osiedlu Strzemięcin w Grudziądzu".

Poniżej zamieszczono plik zawierający treść ww. zawiadomienia.

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-08-07 12:53
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-08-07 12:54

Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności

Dnia 2 października 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 343230-2009, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności. Począwszy od tego dnia, Zamawiający udostępnia na niniejszej stronie internetowej  specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w ramach realizacji Projektu pod nazwą Modernizacja i Rozbudowa Infrastruktury Wodociągowej w Grudziądzu, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy numer WPW.I.3040-UE-1044/2009.

Poniżej zamieszczono pliki zawierające ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz  z  załącznikami.

drukuj (Przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności )

 • opublikował: redaktor , Ewa Strojna, sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-10-02 12:26

Informacja o unieważnieniu postępowania pn."Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności"

Dnia 12.11.2009r. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia pn."Modernizacja sieci wodociągowych o dużej awaryjności" (nr ogłoszenia w BZP 343230-2009 z dnia 02.10.2009r. )

Niniejsze zamówienie było podzielone na dwie części.  W toku postępowania złożono trzy oferty. Zamawiający na podstawie  art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówień publicznych unieważnił postępowanie w całości, ponieważ cena nakorzystniejszej oferty dla każdej części zamówienia przewyższała kwotę, którą Zamawiający mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-11-13 11:00
 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-11-13 11:03

Przetarg nieograniczony na dostawy pn. Dostawa urządzeń do technologii uzdatniania

Dnia 10 listopada 2009 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych, pod numerem 391262-2009, zostało opublikowane ogłoszenie o zamówieniu na dostawy pn. Dostawa urządzeń do technologii uzdatniania. Począwszy od tego dnia, Zamawiający udostępnia na niniejszej stronie internetowej specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ).

Niniejsze zamówienie publiczne udzielane jest w ramach realizacji Projektu pn. "Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodociągowej w Grudziądzu", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, na podstawie umowy numer WPW.I.3040-UE-1044/2009.

Poniżej zamieszczono pliki zawierające ogłoszenie o zamówieniu i specyfikację istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami.

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-11-10 14:41

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o udzieleniu zamówienia

Stosownie do przepisów art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2009r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. nr 223, poz. 1655 ze zm.) Zamawiający zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty dla postępowania pn.: "Dostawa urządzeń do technologii uzdatniania".

 Dnia 20.01.2010 r. Zamawiający zamieścił, na Portalu Urzędu Zamówien Publicznych, ogłoszenie o udzieleniu zamówienia.

Poniżej zamieszczono pliki zawierające treść zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (druk urzędowy ZP-403)

drukuj (Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o udzieleniu zamówienia)

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-12-23 10:28
 • zmodyfikował: sprawy w zakresie przetargów
  ostatnia modyfikacja: 2010-01-20 14:47

drukuj ()

 • opublikował: sprawy w zakresie przetargów
  data publikacji: 2009-12-23 10:30

Opis strony

redaguje: Ewa Strojna, Specjalista ds. Inwestycji i Zamówień Publicznych, ul. Mickiewicza 28/30, 86-300 Grudziądz, tel. +48 56/4504926 , e-mail: strojna@mwio.pl

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 57550
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-03-02 11:51

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o.

86-300 Grudziądz, ul. Mickiewicza 28/30

NIP: 876-18-72-491, REGON: 870485618

Nr konta:

Bank Millennium
nr 91 1160 2202 0000 0000 6088 4611

Dane kontaktowe

tel. +48 56 450 49 01
fax +48 56 450 49 34

e-mail: mwio@mwio.pl

Strona WWW: www.mwio.pl

Godziny urzędowania

wtorek od 7.00 do 16.00

poniedziałek, środa-piątek od 7.00 do 15.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1186613
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-03-17 13:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl